BP07: Ons waterschap werkt veilig

ArchiMate-modellen > WILMA > Principles > BP07: Ons waterschap werkt veilig
ArchiMate-element BP07: Ons waterschap werkt veilig
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-8c78142d-e4b3-4d84-88a6-ea0fcbd9b973
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : BP07: Ons waterschap werkt veilig
Documentatie  : Stelling:

Ons waterschap werkt veilig


Rationale:


Implicaties: Ons waterschap stelt veiligheid voorop bij:

  • mensen
  • infrastructuur
  • informatie
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Principe
Object ID  : 8c78142d-e4b3-4d84-88a6-ea0fcbd9b973
Object ID_nl  : 8c78142d-e4b3-4d84-88a6-ea0fcbd9b973
Original ID  : id-8c78142d-e4b3-4d84-88a6-ea0fcbd9b973
Semanticsearch  : bp07: ons waterschap werkt veilig
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Stelling: Ons waterschap werkt veilig Rationale: Implicaties: Ons waterschap stelt veiligheid voorop bij: *mensen *infrastructuur *informatie (Principle) BP07: Ons waterschap werkt veilig Grouping Basisprincipes Stelling: We voldoen aan de normen voor informatiebeveiliging en bedrijfscontinuïteit. De bescherming van informatie in werkprocessen voldoet minimaal aan de geldende baseline op het gebied van informatiebeveiliging en bedrijfscontinuïteit, zoals vastgelegd in de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). Maatregelen rond informatiebeveiliging en bedrijfscontinuïteit zijn proportioneel en gebaseerd op de risicoanalyse en -classificatie van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Toegang tot de informatievoorziening is altijd en overal beveiligd conform de geldende norm. Door risicoanalyse en - classificatie van de bedrijfsfuncties, ondersteunende middelen en informatie van het waterschap wordt het vereiste beschermingsniveau aangeduid in termen van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Dit beschermingsniveau kan de BIO ontstijgen wanneer extra beschermingsmaatregelen nodig zijn. Rationale: De steeds grotere afhankelijkheid van informatiesystemen en informatiestromen leidt tot voelbare risico’s voor de continuïteit van de waterschapsdienstverlening. Betrouwbare, beschikbare en correcte informatie is cruciaal voor de primaire processen en bedrijfsvoering van alle waterschappen. Implicaties: 1. Er is een door het bestuur vastgesteld informatiebeveiligingsbeleid dat is gebaseerd op en voldoet aan de BIO - Baseline Informatiebeveiliging Overheid. 2. Er is een actueel informatiebeveiligingsplan en bedrijfscontinuïteitsplan. 3. Alle verantwoordelijkheden voor informatiebeveiliging behoren duidelijk te zijn gedefinieerd en belegd. 4. Het lijnmanagement is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bedrijfsvoering en daarmee verantwoordelijk voor de beveiliging van informatiesystemen. 5. De systeemeigenaar is verantwoordelijk voor beveiligingsclassificatie op proces-, systeem- en gegevensniveau en voor uitvoering van beschermingsmaatregelen om het vereiste niveau van informatiebeveiliging te realiseren, alsmede voor de documentatie van beveiligings-classificatie en –maatregelen. 6. Zowel bij het ontwerp en realisatie van een systeem-implementatie als bij gebruik van het informatiesysteem vinden tests plaats op de effectiviteit van de beveiligingsmaatregelen. 7. Werknemers, ingehuurd personeel en externe gebruikers begrijpen hun verantwoordelijkheden t.a.v. informatiebeveiliging en handelen daarnaar. 8. De Security Officer wordt door de systeemeigenaar geïnformeerd over de beveiligingsclassificatie, over de genomen beschermingsmaatregelen en over de effectiviteit van de informatiebeveiliging. 9. Beschermingsvereisten zijn van toepassing op alle ruimten van een waterschap, aanverwante gebouwen en beheerde objecten als kunstwerken, alsmede op apparatuur die door werknemers gebruikt wordt bij de uitoefening van hun taak op diverse locaties. 10. Beveiligingsvereisten voor informatiesystemen hebben betrekking op de informatie die daarbinnen verwerkt wordt. Ook als informatiesystemen niet fysiek binnen het waterschap draaien of taken zijn uitbesteed aan derden zijn deze beschermingsvereisten van toepassing. 11. Secure by design and by default, privacy by design and by default. Voorbeelden: Wachtwoorden voor toegang tot applicaties en systemen zijn persoonlijk en worden niet aan anderen bekend gemaakt. Er wordt regelmatig een back-up gemaakt en het terugzetten hiervan (recovery) wordt getest. (Principle) AP12. Informatieveilig- heid en bedrijfscontinuït- eit passend geborgd Stelling: Iedere medewerker heeft een veilige werkplek en een veilige werkomgeving (fysiek, sociaal en digitaal). Van iedere medewerker wordt verwacht dat hij veilig werkt en de veiligheid van zichzelf, anderen en de omgeving niet in gevaar brengt. We spreken elkaar aan op onveilig gedrag en maken melding van onveilige situaties. Zo kan iedereen rondom water veilig wonen, werken en genieten. Rationale: Voldoen aan wet- en regelgeving. Prettige werksfeer. Onveilige situaties kunnen grote (financiële) consequenties hebben. Implicaties: 1. Bewustwording m.b.t. veiligheid 2. Procedures hoe te handelen bij onveilige situaties Voorbeelden: Digitaal meldpunt voor onveilige situaties en (bijna) ongevallen, bijv. d.m.v. een rode knop op intranet. En training voor afbreken en opbouwen rolsteigers. (Principle) AP15. Veilig werken CompositionRelationship SpecializationRelationship geeft concrete invulling aan SpecializationRelationship geeft concrete invulling aan Deze svg is op 14-06-2021 16:01:36 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 14-06-2021 16:01:36 CEST