105 Ontwikkelen projectbesluit

ArchiMate-modellen > WILMA > Views > 105 Ontwikkelen projectbesluit
105 Ontwikkelen projectbesluit
Dit bedrijfsproces betreft het ontwikkelen van een geheel van maatregelen waarmee uitvoering kan worden gegeven aan een (complex) project van nationaal, provinciaal of waterstaatsbelang. (BusinessProcess) Ontwikkelen projectbesluit Uitvoeren participatie, opstellen van een ontwerp op basis van de uitgangspunten, parallel daaraan opstellen van de corresponderende (toepasbare) regels. (BusinessProcess) Ontwerpen projectbesluit Bepalen coördinerend gezag, bekendmaking start project, organiseren van participatie, bepalen uitgangspunten en kaders. (BusinessProcess) Voorbereiden ontwikkelen projectbesluit Indien van toepassing wordt een voorkeursbeslissing vastgesteld. Dit is niet verplicht. (BusinessProcess) Vaststellen voorkeursbeslissing Publiceren van projectbesluit en informeren van belanghebbenden, aanleveren (toepasbare) regels aan het DSO. (BusinessProcess) Bekendmaken projectbesluit Uitvoeren uniforme openbare voorbereidingsprocedure, goedkeuring Rijk/provincie, vaststelling via besluit. (BusinessProcess) Besluiten projectbesluit BusinessEvent Projectbesluit gereed Wens om via een projecbesluit uitvoering te (kunnen) geven aan een (complex) project. NB. Projectbesluit heeft hybride karakter: is zowel planvormend als vergunnend. (BusinessEvent) Voornemen uitvoering project Inhoudelijke afstemming met ketenpartners is gewenst als het onderwerp raakt aan de kaders die door die ketenpartners zijn gesteld in hun regelgeving. De afstemming borgt dat regelgeving van andere overheden correct wordt meegenomen. Bij eenvoudige zaken zal er sprake zijn van inhoudelijk advies van andere bestuursorganen; bij complexe zaken kan nauwere samenwerking nodig zijn; in dat geval is er sprake van ketensamenwerking type III (samen realiseren). Afstemming/advisering kan informeel als een (telefoon)gesprek plaatsvinden of meer formeel via een adviesnotitie of -rapport, al dan niet officieel vastgesteld. (BusinessService) Advies inhoudelijk Vooraan in het proces wordt bepaald welk bevoegd gezag het proces gaat coördineren. Dit wordt in onderling overleg bepaald voor zover er geen bepalende (wettelijke) richtlijnen zijn. (BusinessInteraction) Bepalen regievoerder Wanneer adviezen van andere bestuursorganen in het conceptbesluit zijn overgenomen, worden die bestuursorganen betrokken bij de beantwoording van zienswijzen. De reactie op zienswijzen wordt daarmee een gezamenlijk resultaat. (BusinessInteraction) Gezamenlijk reageren op zienswijzen Het conceptbesluit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het belanghebbende (hogere) bevoegd gezag. Dat bevoegd gezag beoordeelt het voorgelegde conceptbesluit voor zover dat binnen de kaders van de eigen regelgeving past. Indien de instemming betrekking heeft op een (onderdeel van een) besluit waarover in de ontwerpfase is geadviseerd, dan dient in beginsel instemming verleend te worden wanneer en voor zover het conceptbesluit in overeenstemming is met dat advies. (BusinessService) Instemming Belanghebbende bestuursorganen kunnen participeren in de ontwerpfase van een ruimtelijk plan of (BusinessEvent) Uitnodiging tot participatie Belanghebbende bestuursorganen kunnen op de terinzagelegging reageren met een zienswijze, die --net als zienswijzen van burgers en bedrijven-- door het bevoegd gezag verwerkt zal worden in het definitieve besluit. (BusinessEvent) Terinzagelegging Belanghebbende bestuursorganen kunnen na bekendmaking van een besluit bezwaar (als het besluit tot stand is gekomen via een reguliere procedure) of beroep (als het besluit tot stand is gekomen via een uitgebreide procedure) aantekenen. (BusinessEvent) Bekendmaking besluit TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 22-10-2020 02:18:10 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 22-10-2020 02:18:10 CEST
Legenda


Originele kleuren
Semanticsearch
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Showdecoration
   
   
Atomic
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view 105 Ontwikkelen projectbesluit
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-7c8af3d2-dae9-45ee-9b1f-29f262cc283d
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : 105 Ontwikkelen projectbesluit
Publiceren  : Wiki
Object ID  : 7c8af3d2-dae9-45ee-9b1f-29f262cc283d
Object ID_nl  : 7c8af3d2-dae9-45ee-9b1f-29f262cc283d
Original ID  : id-7c8af3d2-dae9-45ee-9b1f-29f262cc283d
Semanticsearch  : 105 ontwikkelen projectbesluit
Elementen  : 
Relaties  :