Globaal Bedrijfsobjectenmodel DSO (BOM)

ArchiMate-modellen > WILMA > Views > Globaal Bedrijfsobjectenmodel DSO (BOM)
Globaal Bedrijfsobjectenmodel DSO (BOM)
ArchiMateNote Aanvragen en meldingen (CIM-AM) Een Natuurlijk Persoon of een Niet Natuurlijk Persoon die het initiatief neemt tot fysieke ingrepen in de leefomgeving en daartoe een Verzoek bij het Bevoegd Gezag indient. (uit: IMAM) (BusinessObject) initiatiefnemer Een Natuurlijk Persoon of een Niet Natuurlijk Persoon die als vertegenwoordiger van een Initiatiefnemer optreedt. (uit: IMAM) (BusinessObject) gemachtigde Een vraag aan het waterschap om een speficieke product of dienst te leveren. (BusinessObject) verzoek ArchiMateNote Juridische regels (CIM-OW) Ieder menselijk handelen waarbij, of ieder menselijk nalaten waardoor een verandering of effect in de fysieke leefomgeving wordt of kan worden bewerkstelligd. In de Toepasbare en Juridische regel gaat dit om een Activiteittype. In het Verzoek betreft het een instantie/voorkomen van een Activiteittype, de daadwerkelijke Activiteit zelf. Voor de leesbaarheid wordt hier in beide gevallen Activiteit als term gebruikt. (uit: CIM-OW) (BusinessObject) activiteit Een door regels of beleid aangewezen gebied. (uit: CIM-OW). (BusinessObject) gebiedsaanwijzing Een omgevingswaarde of een omgevingsnorm. (uit: CIM-OW) Een omgevingswaarde is een Norm die de gewenste staat of kwaliteit van (een onderdeel van) de fysieke leefomgeving, de toelaatbare belasting door activiteiten en/of de toelaatbare concentratie of depositie van stoffen als beleidsdoel vastlegt. (uit: CIM-OW) Een omgevingsnorm is de in een meetbare waarde uit te drukken norm (anders dan een omgevingswaarde) die het bevoegd gezag op verschillende locaties verschillende waarden wil geven en die het inzichtelijk wil weergeven. (uit: CIM-OW) (BusinessObject) norm Een locatie is een gebied of een gebiedengroep. Een locatie kan ook een lijn of een punt zijn. De locatie beschrijft de ruimtelijke dimensie of ruimtelijke afbakening van een regel. Deze afbakening wordt werkingsgebied genoemd. Anders gezegd, de locatie is het werkingsgebied waar een regel geldt. (uit: CIM-OW) (BusinessObject) locatie Werkingsgebied is een juridische term, als je denkt vanuit de juridische regels. Werkingsgebied betreft het (ruimtelijk) gebied waarop een juridische regel betrekking heeft. (uit: IMTR) (BusinessObject) werkingsgebied De beschrijving van een regel met juridische werkingskracht. Een regel betreft binnen de Omgevingswet veelal activiteiten, en/of normen en/of gebiedsaanwijzingen. (uit: CIM-OW) (BusinessObject) juridische regel ArchiMateNote Officiële publicaties (CIM-OP) Formeel besluit (besluitvorming) van het bestuur voor akkoord. (BusinessObject) besluit Het officieel bekendmaken van een vastgesteld besluit waardoor eenieder kennis kan nemen van de inhoud. Besluiten treden niet eerder in werking dan zij bekendgemaakt zijn. Bevoegd gezagen maken gebruik van de LVBB om een vastgesteld besluit bekend te maken. (uit: CIM-OP). (BusinessObject) bekendmaking Verzamelnaam voor AMvB’s, Ministeriële regelingen, lokale verordeningen, etc. (Wettelijke) regeling omvat Artikelen, Leden (mv van Lid) als kleinere eenheden van een regeling. (uit: CIM-OP) (BusinessObject) regeling ArchiMateNote Omgevingsinformatie (CIM-OI) Dit betreft een aspect om de informatie van openbare ruimte te beschouwen en eventueel te registreren, bijvoorbeeld in informatieproducten zoals geboden door het Leveranciers van Omgevingsinformatie betreffende de aspecten Geluid, Bouw, Ruimte, Erfgoed, Natuur, Water en Bodem (BusinessObject) omgevingsaspect Gevalideerde, bewerkte of gecombineerde gegevens voor een bepaald gebruik binnen het kader van de Omgevingswet, die voldoen aan een bekend en overeengekomen kwaliteitsniveau. (uit: GAS Aansluitpunt Informatieproducten) (BusinessObject) informatieproduct Dit zijn gegevens betreffende een instantie van objecttype (het daadwerkelijk object zelf) in de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan een brug op een bepaalde locatie. (BusinessObject) ruimtelijk object Organisatie die een of meerdere informatieproducten beheert Denk hierbij aan Bevoegd gezagen, overheidsorganisaties zoals RCE, RIVM, Kadaster etc. (BusinessObject) leverancier van Omgevingsinformatie ArchiMateNote Toepasbare regels (CIM-TR) Juridische regel die verwerkt is tot een gestructureerde set regels die gebruikt wordt om een initiatiefnemer op een begrijpelijke manier te ondersteunen met bijvoorbeeld vragenbomen. (uit: GCR) Zij bestaan uit: bedrijfsregels (bedrijfslogica), uitvoeringsregels en conversieregels (uitvraging en koppeling data aan bedrijfsregels) en interactieregels (presentatielogica). (uit: IMTR) (BusinessObject) toepasbare regel Het overheidsorgaan dat bevoegd is tot het geven van een beschikking of het nemen van een ander besluit in relatie tot een wet. (BusinessObject) bevoegd gezag Een organisatie aan wie behandeling van een Verzoek is uitbesteed door het verantwoordelijk Bevoegd Gezag. Dit kan een omgevingsdienst zijn. (BusinessObject) behandeldienst Deze svg is op 29-06-2022 05:23:12 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 29-06-2022 05:23:12 CEST
Legenda
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Globaal Bedrijfsobjectenmodel DSO (BOM)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-6e908c21-89d7-44128-b175-1e75cd44b10
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Globaal Bedrijfsobjectenmodel DSO (BOM)
Publiceren  : Wiki
Object ID  : 6e908c21-89d7-44128-b175-1e75cd44b10
Object ID_nl  : 6e908c21-89d7-44128-b175-1e75cd44b10
Original ID  : id-6e908c2189d744128b1751e75cd44b10
Semanticsearch  : globaal bedrijfsobjectenmodel dso (bom)
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)