Besturende subfuncties

ArchiMate-modellen > WILMA > Views > Besturende subfuncties
Besturende subfuncties
De besturende bedrijfsfuncties zijn ervoor verantwoordelijk dat door het plannen, doen uitvoeren, verantwoorden en bijsturen/gericht beïnvloeden van activiteiten de doelstellingen van het waterschap gerealiseerd worden. (Grouping) Besturende bedrijfsfuncties Het controleren en bijsturen van de uitvoering van de plannen volgens welke de waterschappen hun doelstellingen willen realiseren. (BusinessFunction) Controle en verantwoording Het beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan interne partijen. (BusinessFunction) Interne rapportage Het verzamelen, aggregeren en analyseren van gegevens met betrekking tot de realisatie van de organisatiedoelstellingen en het op basis daarvan opstellen van verantwoordings- en voortgangsrapportages. (BusinessFunction) Monitoring interne plannen en programma's Het beschikbaar stellen van informatie over de het functioneren van de organisatie aan externe partijen. (BusinessFunction) Externe rapportage Het bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen. (BusinessFunction) Verandermanagement Het verkennen van en experimenteren met mogelijke vernieuwingen van producten, diensten en processen. (BusinessFunction) Innovatie Het op een doelgerichte wijze sturing geven aan een verzameling van tijdelijke, samenhangende en dynamische doelen, inspanningen en middelen. (BusinessFunction) Programmasturing Het op gecontroleerde wijze aansturen van projecten. (BusinessFunction) Projectsturing Het bepalen en bewaken van een portfolio van veranderingen en investeringen daarin. (BusinessFunction) Portfoliomanagement Het managen van de dagelijkse operatie en werken aan het identificeren van verbeterpunten en het realiseren van verbetermaatregelen vanuit dagelijkse operatie. (BusinessFunction) Verbetermanagement Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met gestelde kwaliteitseisen. (BusinessFunction) Kwaliteitsmanagement Het dagelijks managen van medewerkers. (BusinessFunction) Operationeel management Het ervoor zorgdragen dat het functioneren van de organisatie in lijn is met de eerder gestelde doelstellingen. (BusinessFunction) Performancemanagement Het ontwikkelen van een visie en het inrichten en bewaken van de organisatie en haar besturing. (BusinessFunction) Strategie en governance Het inrichten van de besluitvormingsprocessen en structuren. (BusinessFunction) Enterprise governance Zorgen dat de structuur en het functioneren van de organisatie aan blijft sluiten bij wat er van de organisatie gevraagd wordt/wat de organisatie moet leveren. Het bepalen van de structuur van de organisatie en de te onderkennen functies, taken en verantwoordelijkheden. (BusinessFunction) Organisatiesturing Alle vormen van samenwerking met externe partijen, waaronder ketenpartners en verbonden partijen. (BusinessFunction) Samenwerking derden en verbonden partijen Het ontwikkelen van een strategische visie op de organisatie en het vertalen ervan naar meerjarendoelstellingen, uitgangspunten en een strategisch plan voor de organisatie. (BusinessFunction) Strategische planning Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen, uitgangspunten en plannen. (BusinessFunction) Beleid en planvorming Het vertalen van strategie en beleid in een gewenste inrichting en veranderingen. (BusinessFunction) Enterprise architectuur Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen en gedragslijnen waarop gestuurd zal worden en het evalueren of eerder vastgesteld beleid heeft bijgedragen aan het behalen van doelstellingen. (BusinessFunction) Beleidsvorming en evaluatie Het vertalen van beleid in meerjarenplannen met voorgestelde programma's en projecten. (BusinessFunction) Tactische plan- en programmavorming Deze svg is op 22-11-2021 07:14:57 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 22-11-2021 07:14:57 CET
Legenda
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Besturende subfuncties
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-4db7aace-04b6-45db9-7c58-f3adee1b71d
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Besturende subfuncties
Publiceren  : Wiki
Object ID  : 4db7aace-04b6-45db9-7c58-f3adee1b71d
Object ID_nl  : 4db7aace-04b6-45db9-7c58-f3adee1b71d
Original ID  : id-4db7aace04b645db97c58f3adee1b71d
Semanticsearch  : besturende subfuncties
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)