Naleving

Contextdiagram
Grouping Naleving De directie behoort regelmatig de naleving van de informatieverwerking en - procedures binnen haar verantwoordelijkheidsgebied te beoordelen aan de hand van de desbetreffende beleidsregels normen en andere eisen betreffende beveiliging. (Requirement) 18.2.2 Nalevingvan beveiligingsbel- eid en -normen Alle relevante wettelijke statutaire regelgevende contractuele eisen en de aanpak van de organisatie om aan deze eisen te voldoen behoren voor elk informatiesysteem en de organisatie expliciet te worden vastgesteld gedocumenteerd en actueel gehouden. (Requirement) 18.1.1 Vaststellen vantoepasselij- ke wetgeving en contractueleei- sen Om de naleving van wettelijke regelgevende en contractuele eisen in verband met intellectuele eigendomsrechten en het gebruik van eigendomssoftwareproducten te waarborgen behoren passende procedures te worden geïmplementeerd. (Requirement) 18.1.2 Intellectuele- eigendomsrec- hten Registraties behoren in overeenstemming met wettelijke regelgevende contractuele en bedrijfseisen te worden beschermd tegen verlies vernietiging vervalsing onbevoegde toegang en onbevoegde vrijgave. (Requirement) 18.1.3 Beschermen van registraties De aanpak van de organisatie ten aanzien van het beheer van informatiebeveiliging en de implementatie ervan bijv. beheerdoelstellingen beheersmaatregelen beleidsregels processen en procedures voor informatiebeveiliging behoren onafhankelijk en met geplande tussenpozen of zodra zich belangrijke veranderingen voordoen te worden beoordeeld. (Requirement) 18.2.1 Onafhankelijke beoordeling van informatiebeve- iliging Informatiesystemen behoren regelmatig te worden beoordeeld op naleving van de beleidsregels en normen van de organisatie voor informatiebeveiliging. (Requirement) 18.2.3 Beoordeling van technische naleving Cryptografische beheersmaatregelen behoren te worden toegepast in overeenstemming met alle relevante overeenkomsten wet- en regelgeving. (Requirement) 18.1.5 Voorschriften voor het gebruik van cryptografisch- e beheersmaatr- egelen Privacy en bescherming van persoonsgegevens behoren voor zover van toepassing te worden gewaarborgd in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving. (Requirement) 18.1.4 Privacy en bescherming van persoonsgege- vens Het vertalen van de strategie in meer concrete doelstellingen, uitgangspunten en plannen. (BusinessFunction) Architectuur, beleids- en planvorming CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship realiseert Deze svg is op 27-10-2022 12:48:16 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 27-10-2022 12:48:16 CEST

</noinclude>