Producten & Diensten (interbestuurlijk)

ArchiMate-modellen > WILMA > Views > Producten & Diensten (interbestuurlijk)
Producten & Diensten (interbestuurlijk)
Iedereen die wil weten welke beleidsdocumenten van toepassing zijn, welke regels gelden (omgevingsdocumenten) of welke gegevens beschikbaar zijn heeft daar toegang toe. De initiatiefnemer oriënteert zich op de mogelijkheden om zijn plannen uit te voeren. Op basis van de juridische regels, regels die op maat voor zijn specifieke situatie worden aangeboden, informatie over de leefomgeving en onderzoeksrapporten beoordeelt hij of hij een melding moet doen of een vergunning aan moet vragen. Indien nodig doet hij een melding of vraagt hij een vergunning aan voor zijn plannen. (BusinessRole) Initiatiefnemer Overheidsorganisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties. (BusinessRole) Ketenpartner Burgers, bedrijven en overheidsorganisaties die iets willen in de fysieke leefomgeving. Specialisaties van eenieder zijn: initiatiefnemer, belanghebbende, bevoegd gezag, Rechtelijke macht en derde. Eenieder stelt vragen aan het stelsel, doet een terugmelding indien hij vermoed dat gegevens niet juist zijn of meldt een storing. (BusinessRole) EenIeder BusinessRole Informatiehuis Een actor die (nadelige) invloed ondervindt van het initiatief van een ander of een besluit van een overheid (BusinessRole) Belanghebbende Bestuursorganen die besluiten nemen (regels opstellen waarbinnen gebruikers moeten werken en beleid maken). Ook beoordelen en besluiten ze of aangevraagde, vergunde, gemelde en gerealiseerde initiatieven binnen de regels passen/blijven. Bevoegd gezagen kunnen voor de uitvoering taken beleggen bij omgevingsdiensten en andere organisaties. Specialisaties zijn: beleidsmaker, beleidsuitvoerder en beleidsverantwoordelijke. (BusinessRole) Bevoegd gezag Bestuursorganen en rechtspersonen die gegevens beschikbaar moeten stellen. Gegevens die voldoen aan de daarvoor vastgestelde vorm- en kwaliteitseisen. (BusinessRole) Bronhouder Verantwoordelijkheid voor het opstellen van beleid met de daarbij behorende regels voor beheer en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. (bron: GEMMA) (BusinessRole) Beleid- en regelopsteller Verantwoordelijkheid voor het overleggen met initiatiefnemers zodat die hun plannen goed kunnen inpassen in de fysieke leefomgeving en besluitvorming daarover soepel kan verlopen. (BusinessRole) Gesprekspartner Verantwoordelijkheid voor besluiten op vergunningaanvragen en het waar nodig of gewenst inschakelen van ketenpartners voor advies (al dan niet met instemming) en samenwerking. (BusinessRole) Vergunningverlen- er De handhavers leveren een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van de leefbaarheid en de veiligheid. Bij overtredingen mogen zij sancties opleggen. (BusinessRole) Handhaver Een toezichthouder voert controles uit op basis van klachten of incidenten, maar doet ook terugkerende controles. (BusinessRole) Toezichthouder Een planoloog die verantwoordelijk is voor plan- en regelvorming. Doorgaans is de planoloog niet actief bezig met de dienstverlening, omdat hij of zij voornamelijk op de achtergrond werkt. (BusinessRole) Planmaker Een jurist die verantwoordelijk is voor juridische regels en besluiten. Doorgaans is de jurist niet actief bezig met de dienstverlening, omdat hij of zij voornamelijk op de achtergrond werkt. (bron: OGAS) (BusinessRole) Regelmaker Ondersteunen van initiatiefnemers die activiteiten willen ontplooien. (Product) Ruimte voor activiteiten Het beschikbaar hebben van alle informatie (beleid, lopende projecten, vergunningen, …) die helpt bij het vormen van een plan. (BusinessService) Oriëntering Het in vroeg stadium overleggen met de gemeente om plannen mee te helpen vormen teneinde de besluitvorming soepel te laten verlopen. (BusinessService) Verkenning Het kunnen melden van meldingsplichtige activiteiten. (BusinessService) Activiteitmelding Het verkrijgen van omgevingsvergunningen teneinde vergunningplichtige activiteiten te kunnen ondernemen. (BusinessService) Vergunningverkrijging Product Beleidsdoorwerking BusinessService Instruering BusinessService interveniëring Ondersteunen van ketenpartners bij de uitvoering van hun taken volgens afspraken. (Product) Samenwerking Het verkrijgen van een advies van de gemeente als ketenpartner, naar aanleiding van een concrete vraag of proactief vanuit de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld een informeel gesprek zijn, een formeel rapport of participatie van de gemeente in planvorming van een ander bestuursorgaan. (BusinessService) Advisering Het samen met een of meer ketenpartners werken aan een gezamenlijk resultaat. Dit kan bijvoorbeeld het gezamenlijk beantwoorden van zienswijzen zijn bij het in samenhang wijzigen van een omgevingsplan en een omgevingsverordening. (BusinessService) Co-realisatie Het coördineren van samenwerking in procesketens wanneer dat het beste vanuit de gemeente kan worden gedaan. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn bij de behandeling van een vergunningaanvraag met meerdere componenten. (BusinessService) Regievoering Bewerkstelligen dat vastgesteld beleid in de fysieke leefomgeving nageleefd wordt. (Product) Orde Het laten toezien op activiteiten en nemen van maatregelen om een geconstateerde strijdigheid op te (doen) heffen. Dit kan zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk zijn. NB. Toezichthouden valt hieronder; we zien dat derhalve niet als aparte dienst. (BusinessService) Toezicht en handhaving Het kunnen melden van overlast, met als doel dat, wanneer inderdaad sprake is van strijdigheid, toezicht/handhaving wordt ingesteld. Er is sprake van een strijdigheid wanneer een activiteit niet conform beleidsregels of bepalingen in een vergunning wordt uitgevoerd. (BusinessService) Overlastmelding Ondersteunen van belanghebbenden die invloed willen uitoefenen op beleid en activiteiten. (Product) Invloed op ontwikkelingen Het indienen van bezwaren op genomen besluiten, met als doel het desbetreffende besluit terug te laten draaien. (BusinessService) Bezwaarbehandeling Het indienen van een zienswijze op een ter inzage gelegd ontwerpbesluit, met als doel het laten verwerken van die zienswijze in het definitieve besluit. (BusinessService) Inspraak Het overleggen met de gemeente over initiatieven van de gemeente (beleid óf vergunningplichtig initiatief van de gemeente) teneinde de eigen visie vroegtijdig te kenbaar te maken en die mee te laten nemen in de (voor)ontwerpfase van een beleidsdocument of initiatief. (BusinessService) Participatie Beheren en beschikbaarstellen van informatie over objecten in de fysieke leefomgeving. (Product) Brondatabeheer Het aan de gemeente kunnen melden van (vermeende) fouten in brondata. (BusinessService) Terugmelding Het beheren van informatie over objecten in de fysieke leefomgeving, zodat die informatie gebruikt en beschikbaargesteld kan worden ten behoeve van planvorming en activiteiten.. (BusinessService) Objectinformatiebeheer Het (eenmalig, periodiek of continu) ontvangen van ruwe brondata van de gemeente ten behoeve van het vervaardigen van formele informatieproducten. (BusinessService) Brondatalevering Opstellen van beleid en het communiceren hierover. (Product) Beleidsontwikkeling regelgeving en beheer Het tijdig en correct beantwoord krijgen van vragen betreffende omgevingsbeleid. (BusinessService) Vraagbeantwoording Het proactief (niet gepersonaliseerd) voorgelicht worden met informatie over nieuwe ontwikkelingen t.a.v. omgevingsbeleid. (BusinessService) Voorlichting Het (beschikbaar) hebben van gemeentelijk beleid dat (ruimtelijke) activiteiten mogelijk maakt en tegelijkertijd bescherming biedt tegen ongewenste ontwikkelingen. (BusinessService) Planvorming Overheidsorganisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties. (BusinessRole) Ketenpartner RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 18-09-2023 10:21:51 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 18-09-2023 10:21:51 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
ArchiMate-view Producten & Diensten (interbestuurlijk)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : WILMA/id-3145f24c-3b92-4096-b6d5-beb2384d3f96
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Producten & Diensten (interbestuurlijk)
ArchiMate-gezichtspunt  : Product
Publiceren  : Wiki
Object ID  : 3145f24c-3b92-4096-b6d5-beb2384d3f96
Object ID_nl  : 3145f24c-3b92-4096-b6d5-beb2384d3f96
Original ID  : id-3145f24c-3b92-4096-b6d5-beb2384d3f96
Semanticsearch  : producten & diensten (interbestuurlijk)
Elementen  : 
Relaties  :