Bedrijfsprocesstromen richting Digitaal Stelsel Omgevingswet (interbestuurlijk)

ArchiMate-modellen > WILMA > Views > Bedrijfsprocesstromen richting Digitaal Stelsel Omgevingswet (interbestuurlijk)
Bedrijfsprocesstromen richting Digitaal Stelsel Omgevingswet (interbestuurlijk)
Grouping Aanleveren aan DSO BusinessService DSO *Beschrijft de resultaten die het waterschap wil bereiken op strategisch en tactisch niveau. *Bestaat uit maatregelen en voorzieningen, in aanvulling op en ter uitwerking van wat in het rijks- of regionale waterprogramma is opgenomen over maatregelen, onder vermelding van de *bijbehorende termijnen. *Aanvullende toekenning van functies aan regionale wateren, voor zover het regionale waterprogramma voorziet in de mogelijkheid daartoe. *Uitwerking van de waterbeheeraspecten van het regionale watersysteem. *De programma’s binden alleen het waterschap zelf bij de uitoefening van zijn bevoegdheden. *In het Besluit kwaliteit leefomgeving is de programmatische aanpak niet van toepassing verklaard op waterbeheerprogramma’s.[1] De provincie zou dat eventueel wel kunnen doen (art. 3.15 lid 3 Ow). (BusinessProcess) Ontwikkelen waterbeheerprogramma Dit bedrijfsproces betreft het wijzigen van de gebiedsdekkende regeling met daarin de vastgestelde regels voor de fysieke leefomgeving. (BusinessProcess) Wijzigen verordening/plan/legger/peilb- esluit Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van een ingediende aanvraag voor toestemming tot het uitvoeren van een voorgenomen vergunning- of ontheffingplichtige activiteit. (BusinessProcess) Behandelen vergunningaanvraag Dit bedrijfsproces betreft het ontwikkelen van een integrale visie met strategische hoofdkeuzen in het beleid op de lange termijn voor de fysieke leefomgeving. (BusinessProcess) Ontwikkelen omgevingsvisie Dit bedrijfsproces betreft het voor afnemers geschikt maken en aanleveren van door de eigen organisatie beheerde data, in ruwe vorm of geaggregeerd tot informatieproducten, aan afnemers. (BusinessProcess) Aanleveren brondata Dit bedrijfsproces betreft het ontwikkelen van een geheel van maatregelen waarmee uitvoering kan worden gegeven aan een (complex) project van nationaal, provinciaal of waterstaatsbelang. (BusinessProcess) Ontwikkelen projectbesluit BusinessProcess Ontwikkelen AMvB’s en Omgevingsregeling Grouping Communiceren via DSO BusinessProcess Indienen bezwaar Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van de melding van een (niet-vergunningplichtige) activiteit, zodat het bevoegd gezag weet wat er gebeurt, toezicht kan plannen en/of eventueel maatwerkvoorschriften kan opleggen. (BusinessProcess) Behandelen melding activiteit Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van een ontvangen melding van (vermeende) strijdigheid van een omgevingsactiviteit met de geldende normen, gedaan door een hinder ondervindende belanghebbende. (BusinessProcess) Behandelen melding incident Dit bedrijfsproces betreft het schriftelijk en/of mondeling afstemmen tussen bevoegd gezag en initiatiefnemer over mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot een concreet initiatief. (BusinessProcess) Verkennen initiatief BusinessProcess Indienen aanvraag vergunning BusinessProcess Oriënteren BusinessProcess Melden activiteit Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van ontvangen bezwaarschriften met betrekking tot een besluit (bv. vergunning, maatwerkvoorschrift of handhavingsmaatregel) van het bevoegd gezag. (BusinessProcess) Behandelen bezwaar Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van een ingediende aanvraag voor toestemming tot het uitvoeren van een voorgenomen vergunning- of ontheffingplichtige activiteit. (BusinessProcess) Behandelen vergunningaanvraag BusinessProcess Indienen terugmelding BusinessService DSO BusinessProcess Indienen incidentmelding / handhavingsverzoek Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van een melding betreffende een (vermeende) fout in brondata. (BusinessProcess) Behandelen terugmelding BusinessProcess Indienen zienswijze FlowRelationship omgevingsdocument FlowRelationship omgevingsdocument FlowRelationship vergunning/ontheffing FlowRelationship omgevingsdocument FlowRelationship (nog te bepalen) FlowRelationship omgevingsdocument FlowRelationship omgevingsdocument FlowRelationship bezwaar FlowRelationship vergunningaanvraag FlowRelationship verzoek verkenning FlowRelationship melding activiteit FlowRelationship terugmelding FlowRelationship vergunningaanvraag FlowRelationship verzoek verkenning FlowRelationship bezwaar FlowRelationship melding activiteit FlowRelationship zienswijze FlowRelationship terugmelding FlowRelationship incidentmelding/hhvz FlowRelationship incidentmelding/hhvz FlowRelationship zienswijze Deze svg is op 22-10-2020 02:15:16 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 22-10-2020 02:15:16 CEST
Legenda


Originele kleuren
Semanticsearch
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Showdecoration
   
   
Atomic
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Bedrijfsprocesstromen richting Digitaal Stelsel Omgevingswet (interbestuurlijk)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-304d25cc-3622-4b73-a429-9a2f6614f1f9
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Bedrijfsprocesstromen richting Digitaal Stelsel Omgevingswet (interbestuurlijk)
Publiceren  : Wiki
Object ID  : 304d25cc-3622-4b73-a429-9a2f6614f1f9
Object ID_nl  : 304d25cc-3622-4b73-a429-9a2f6614f1f9
Original ID  : id-304d25cc-3622-4b73-a429-9a2f6614f1f9
Semanticsearch  : bedrijfsprocesstromen richting digitaal stelsel omgevingswet (interbestuurlijk)
Elementen  : 
Relaties  :