AP14. Doelmatige informatieproducten en diensten

ArchiMate-modellen > WILMA > Principles > AP14. Doelmatige informatieproducten en diensten
ArchiMate-element AP14. Doelmatige informatieproducten en diensten
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-1035aaf6-a91f-4d73-bb37-b51de2b1c7fe
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : AP14. Doelmatige informatieproducten en diensten
Documentatie  : Stelling:

Ieder product en dienst levert een bijdrage aan het realiseren van de strategische doelstellingen. Optimale producten- en dienstenmix om je doelstellingen te realiseren.


Rationale: Effectieve inzet van mensen en middelen ten behoeve van doelbereik. Betrokken en gemotiveerde medewerkers omdat ze weten dat de producten en diensten waaraan ze werken bijdragen aan de doelstellingen. Focus op de doelstellingen bij ‘de dingen die we doen’.


Implicaties: 1. Duidelijkheid over de samenstelling van producten en diensten 2. Afwegingskader voor waarde in relatie tot doelstellingen

3. Bij verandering van doelstellingen wordt de impact op de producten en diensten bepaald
Bron  : https://www.noraonline.nl/wiki/Beschikbaarheid
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Principe
Object ID  : 1035aaf6-a91f-4d73-bb37-b51de2b1c7fe
Object ID_nl  : 1035aaf6-a91f-4d73-bb37-b51de2b1c7fe
Original ID  : id-1035aaf6-a91f-4d73-bb37-b51de2b1c7fe
Semanticsearch  : ap14. doelmatige informatieproducten en diensten
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Stelling: Ieder product en dienst levert een bijdrage aan het realiseren van de strategische doelstellingen. Optimale producten- en dienstenmix om je doelstellingen te realiseren. Rationale: Effectieve inzet van mensen en middelen ten behoeve van doelbereik. Betrokken en gemotiveerde medewerkers omdat ze weten dat de producten en diensten waaraan ze werken bijdragen aan de doelstellingen. Focus op de doelstellingen bij ‘de dingen die we doen’. Implicaties: 1. Duidelijkheid over de samenstelling van producten en diensten 2. Afwegingskader voor waarde in relatie tot doelstellingen 3. Bij verandering van doelstellingen wordt de impact op de producten en diensten bepaald (Principle) AP14. Doelmatige informatieprodu- cten en diensten Grouping Afgeleide principes Stelling: Ons waterschap denkt vanuit de positie van de klant Rationale: Het waterschap is er voor burgers en bedrijven en zorgt ervoor dat deze de dienstverlening krijgen die ze kunnen verwachten. Zij kunnen immers niet zomaar naar een andere aanbieder als zij niet tevreden zijn. De administratieve lasten voor deze klanten moeten daarbij zoveel mogelijk worden beperkt. Klanten stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van de dienstverlening van waterschappen. Diensten moeten aansluiten bij de klantbehoefte en klanten zouden geen hinder moeten ondervinden van de interne organisatie van waterschappen en andere overheidsorganisaties waarmee het waterschap samenwerkt. Anderzijds wordt ook van klanten verwacht dat ze waar mogelijk zelf verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast zijn burgers en bedrijven niet alleen maar klant;met een aantal waterschapstaken krijgen zij ongevraagd te maken zoals handhaving. Implicaties: *Ons waterschap heeft een goed beeld van klantbehoeften die bestaan, onder andere door pro-actief te onderzoeken wat er leeft in de maatschappij (bijvoorbeeld via sociale media) en door klanten te vragen hoe zij de dienstverlening ervaren. * Ons waterschap vertelt klanten duidelijk wat er van hen verwacht wordt en ondersteunt klanten bij het helder krijgen van hun vraag. * Medewerkers hebben alle voor hen relevante en toegankelijke informatie over klanten beschikbaar, inclusief informatie over hun contact met de gemeente en hun lopende en afgeronde zaken. * Diensten worden ontwikkeld vanuit het perspectief van, en in samenwerking met klanten. * Diensten zijn eenvoudig vindbaar (bijv. snel te vinden op website) en laagdrempelig toegankelijk. * Klanten wordt op relevante momenten gevraagd om hun voorkeuren en specifieke wensen en daarmee wordt rekening gehouden bij de diensten die worden geleverd. * Klanten wordt niet gevraagd naar gegevens die de gemeente zelf al beschikbaar heeft of die toegankelijk zijn voor het waterschap (m.u.v. gegevens om zichzelf te identificeren). * Wanneer het waterschap een dienst realiseert in samenwerking met andere (overheids)organisaties dan ervaren klanten een geïntegreerde dienst. * Bij de inrichting van processen en systemen wordt in eerste instantie vanuit de meerwaarde en behoefte voor de klant geredeneerd, voordat wordt gedacht in termen van oplossingen. * De waterschapsinformatievoorziening is nadrukkelijk ook ontwikkeld om samenwerking met en participatie van klanten en samenwerkingspartners te faciliteren. (Principle) BP02: Ons waterschap denkt vanuit de positie van de klant Stelling: Ons waterschap gaat doelmatig om met haar publieke middelen Rationale: Waterschappen worden betaald uit publieke middelen, deels via directe heffingen opgelegd aan bedrijven en huishoudens. Wij zijn aan de belastingbetaler verplicht om doelmatig om te gaan met de middelen die wij ter beschikking hebben. Uitgaven van het waterschap dienen direct of indirect bij te dragen aan het doel om duurzaam onze taken te blijven uitvoeren: waterkeringbeheer, regionaal waterbeheer, rioolwaterzuiveringsbeheer (en voor een aantal waterschappen wegenbeheer). Implicaties: Het geheel van activiteiten (investeringen en onderhoud/exploitatie) wordt zo bepaald dat deze ons waterschap in staat stelt duurzaam te voldoen aan wettelijke verplichtingen en strategische doelstellingen. Activiteiten die hieraan niet of onvoldoende bijdragen, krijgen dus geen prioriteit. Om als organisatie continu “in control” te zijn, dient de Planning en Control cyclus goed te zijn ingericht: vooraf bewuste keuzes maken, tijdens uitvoering sturen op basis van betrouwbare voortgangsinformatie (BI) en achteraf (en waar nodig gedurende de uitvoering) verantwoorden richting bestuur en maatschappij. Er is in het kader van doelmatigheid continu aandacht voor de vraag welke activiteiten we zelf uitvoeren en welke we onder regie uitbesteden. (Principle) BP09: Ons waterschap gaat doelmatig om met haar publieke middelen CompositionRelationship SpecializationRelationship geeft concrete invulling aan SpecializationRelationship geeft concrete invulling aan Deze svg is op 13-06-2021 02:41:37 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 13-06-2021 02:41:37 CEST