Id-5203dcb8-f3a4-4f4e-aa58-1a1e0561ab17

ArchiMate-modellen > WIA > CompositionRelationships > Id-5203dcb8-f3a4-4f4e-aa58-1a1e0561ab17
ArchiMate-relatie Id-5203dcb8-f3a4-4f4e-aa58-1a1e0561ab17
ArchiMate_CompositionRelationship.png
Relatietype  : CompositionRelationship
Relatie-id  : WIA/id-5203dcb8-f3a4-4f4e-aa58-1a1e0561ab17
ArchiMate-model  : WIA
Vanaf  : AZ-2a Beheren transportproceszuivergingsprocesslibverwerkingsproces (BusinessProcess)
Naar  : AZ-2.36 Maatregelenbijsturing proces mogelijk? (BusinessProcess)
Object ID  : 5203dcb8-f3a4-4f4e-aa58-1a1e0561ab17
Object ID_nl  : 5203dcb8-f3a4-4f4e-aa58-1a1e0561ab17
Original ID  : id-5203dcb8-f3a4-4f4e-aa58-1a1e0561ab17
Semanticsearch  : id-5203dcb8-f3a4-4f4e-aa58-1a1e0561ab17
ArchiMate-views  :