Id-32ea2c1d-7b58-443a-83f4-b5fef79333a9

ArchiMate-modellen > WIA > CompositionRelationships > Id-32ea2c1d-7b58-443a-83f4-b5fef79333a9
ArchiMate-relatie Id-32ea2c1d-7b58-443a-83f4-b5fef79333a9
ArchiMate_CompositionRelationship.png
Relatietype  : CompositionRelationship
Relatie-id  : WIA/id-32ea2c1d-7b58-443a-83f4-b5fef79333a9
ArchiMate-model  : WIA
Vanaf  : AZ-1 Optimaliseren afvalwaterketen (BusinessProcess)
Naar  : AZ-1.10 Formuleren probleemstelling (BusinessProcess)
Object ID  : 32ea2c1d-7b58-443a-83f4-b5fef79333a9
Object ID_nl  : 32ea2c1d-7b58-443a-83f4-b5fef79333a9
Original ID  : id-32ea2c1d-7b58-443a-83f4-b5fef79333a9
Semanticsearch  : id-32ea2c1d-7b58-443a-83f4-b5fef79333a9
ArchiMate-views  :