PV-3.40 Aanpassen ontwerp gebiedsgericht plan

ArchiMate-modellen > WIA > BusinessProcesses > PV-3.40 Aanpassen ontwerp gebiedsgericht plan
ArchiMate-element PV-3.40 Aanpassen ontwerp gebiedsgericht plan
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : WIA/id-1ebebfb7-3eda-42ea-94d9-80a7e15e569f
ArchiMate-model  : WIA
Label  : PV-3.40 Aanpassen ontwerp gebiedsgericht plan
Object ID  : 1ebebfb7-3eda-42ea-94d9-80a7e15e569f
Object ID_nl  : 1ebebfb7-3eda-42ea-94d9-80a7e15e569f
Original ID  : id-1ebebfb7-3eda-42ea-94d9-80a7e15e569f
Semanticsearch  : pv-3.40 aanpassen ontwerp gebiedsgericht plan
ArchiMate-views  : 
Relaties  :