Id-0774454a-bdf4-4751-89d8-a23c1adba6d3

ArchiMate-modellen > WIA > CompositionRelationships > Id-0774454a-bdf4-4751-89d8-a23c1adba6d3
ArchiMate-relatie Id-0774454a-bdf4-4751-89d8-a23c1adba6d3
ArchiMate_CompositionRelationship.png
Relatietype  : CompositionRelationship
Relatie-id  : WIA/id-0774454a-bdf4-4751-89d8-a23c1adba6d3
ArchiMate-model  : WIA
Vanaf  : AZ-4 Plannen ontwerpen en realiseren zuiveringstechnisch werk (BusinessProcess)
Naar  : AZ-4.50 Verlenen opdracht (BusinessProcess)
Object ID  : 0774454a-bdf4-4751-89d8-a23c1adba6d3
Object ID_nl  : 0774454a-bdf4-4751-89d8-a23c1adba6d3
Original ID  : id-0774454a-bdf4-4751-89d8-a23c1adba6d3
Semanticsearch  : id-0774454a-bdf4-4751-89d8-a23c1adba6d3
ArchiMate-views  :