Userstories en producten WILMA architectuur

Userstory Product
Als WILMA wil ik weten welke impact nieuwe wet-en regelgeving op het gebied van de digitaliseringsopgave van de waterschappen heeft op de procesinrichting, wordt deze getoetst aan de referentiearchitectuur en helpen we de waterschappen de impact op hun eigen processen verder te verwerken. Wetgeving
Vanuit WILMA wil ik een overzicht van de producten en diensten die waterschappen leveren aan burgers en bedrijven, die aansluit op de productenlijst met uniforme naamgeving voor de producten en diensten die de Nederlandse overheid biedt aan burgers en bedrijven, zodat deze producten eenvoudig vindbaar zijn en hergebruikt kunnen worden. Producten en diensten
Vanuit de WILMA-architectuur wil ik een overzicht van de standaarden die er zijn voor gegevens, processen, zodat een waterschap deze kan toepassen binnen de eigen organisatie voor onderlinge samenwerking tussen waterschappen en ketenpartners. Standaarden
Vanuit de WILMA-architectuur wil ik per samenwerkingsthema de samenhang zien tussen de beleidskaders (wetten etc.) die de grondslag vormen voor de beleidsinstrumenten (zoals waterschapsverordening) binnen mijn waterschap en hoe deze bijdragen aan de doelstellingen die ik als waterschap moet realiseren om zo invulling te geven aan de missie en visie waar een waterschap voor staat. Grondslagenlaag Informatieveiligheid, Grondslagenlaag Omgevingswet en Grondslagenlaag Primaire functies
Vanuit de WILMA-architectuur wil ik een eenduidige weergave van de bedrijfsfuncties die als referentie gebruikt kunnen worden binnen een waterschap en helpen bij het inzichtelijk maken van informatievraagstukken van diverse ontwerpen en daarnaast als input kunnen dienen voor de uitwerking van een best practice. Bedrijfsfuncties en Bedrijfssubfuncties
Vanuit de WILMA-architectuur wil ik een eenduidige weergave van de bedrijfsobjecten die binnen een waterschap als referentie gebruik worden, zodat een waterschap verbinding kan maken tussen bedrijfsprocessen en de informatiebehoefte om op het bedrijfsdoel te sturen en daarna als input kan dienen voor de uitwerking van een best practice. Bedrijfsobjectenmodel
Als manager wil ik over de juiste besturende informatie beschikken zodat ik optimaal geïnformeerd ben om sturing te geven aan de organisatie, de gestelde doelen kan realiseren en hierover op een juiste manier kan verantwoorden. Als architect/adviseur wil ik hierover zo goed mogelijk adviseren. Overzicht besturende processen
Als programmamanager realiseer ik mij dat data gedreven werken steeds urgenter gaat worden. Daarom wil ik grip op de producten en diensten die ik lever,
  • Strategisch niveau: zodat de inrichting op tactisch niveau zodanig is dat ik optimaal kan adviseren en bijdragen aan de besluitvorming op de strategische doelen;
  • Tactisch niveau: zodat ik inzicht in de voortgang van mijn processen heb en optimaal kan sturen op de kwaliteit van de output en deze aansluit bij de processen waaraan ik ondersteunend ben;
  • Operationeel: zodat ik de producten die ik lever aansluiten bij het gewenste kwaliteitsniveau;
Overzicht primaire processen
Als (financieel) adviseur bedrijfsvoering wil ik grip op de producten en diensten die ik lever.
  • Strategisch niveau: zodat de inrichting op kwaliteit van output op mijn tactisch niveau zodanig is dat ik optimaal kan adviseren en bijdragen aan de besluitvorming op de strategische doelen;
  • Tactisch niveau: zodat ik inzicht in de voortgang van mijn processen heb en optimaal kan sturen op de kwaliteit van de output en deze aansluit bij de processen waaraan ik ondersteunend ben;
  • Operationeel: zodat ik de producten die ik lever aansluiten bij het gewenste kwaliteitsniveau;
Overzicht ondersteunende processen
Als WILMA wil ik de huidige community gegevensmanagement blijven continueren, zodat voor dit thema's de gezamenlijke relevante content verder kan worden uitgewerkt. Gegevensmanagement
Als WILMA wil ik de huidige community omgevingswet blijven continueren, zodat voor dit thema's de gezamenlijke relevante content verder kan worden uitgewerkt. Omgevingswet
Als WILMA wil ik de huidige community informatieveiligheid blijven continueren, zodat voor dit thema's de gezamenlijke relevante content verder kan worden uitgewerkt. Informatieveiligheid
Vanuit de WILMA-architectuur wil ik een overzicht van applicatiefuncties ter referentie kunnen aanbieden, zodat een waterschap inzicht krijgt in de relatie tussen applicatiefunctie/applicaties (die zijn ondergebracht in de WSWC) en het proces die deze functies ondersteunen. Applicatiefuncties
Vanuit de WILMA-architectuur wil ik een overzicht van referentiecomponenten kunnen aanbieden, zodat een waterschap inzicht krijgt in de relatie tussen referentiecomponenten/applicatiefuncties en applicaties (die zijn ondergebracht in de WSWC) en het proces dat deze functies ondersteunen. Referentiecomponenten
Vanuit de WILMA-architectuur wil ik een overzicht van gegevensobjecten per proces ter referentie aan een waterschap kunnen aanbieden. Zodat een waterschap een overzicht heeft van welke gegevens per proces worden vastgelegd en welke kwaliteitseisen hiervoor gelden en het kan bijdragen aan het kwaliteitsniveau van de informatie. Gegevensobjecten
Vanuit de WILMA-architectuur wil ik een overzicht van de begrippen en definities die worden gebruikt binnen de WILMA, zodat waterschappen een eenduidig beeld hebben van de duiding van een begrip. WILMA thesaurus
Vanuit de WILMA-architectuur wil ik dat de WILMA referentiearchitectuur wordt gekoppeld aan de WSWC, zodat ik inzicht krijg in welke processen door welke applicaties ondersteund worden. WSWC
Vanuit de WILMA-architectuur wil ik een overzicht van de landelijke voorzieningen en basisregistraties waar een waterschap bronhouder of gebruiker van is en hoe een waterschap hier op kan aansluiten en welke kwaliteitseisen gesteld worden. Zodat de processen binnen een waterschap die hierop aansluiten, getoetst kunnen worden. Landelijke voorzieningen en basisregistraties
Vanuit de WILMA-architectuur wil ik een overzicht van de landelijke en sectorale services waarop een waterschap kan aansluiten, zodat een organisatie invulling kan geven aan het basisprincipe 03: één authentieke bron: Gegevens hebben één authentieke bron en worden rechtstreeks ontleend aan- of zijn direct herleidbaar naar deze bron. Landelijke en sectorale services
Vanuit de WILMA-architectuur wil ik een overzicht van de stappen die een waterschap kan zetten in de richting naar volwassenheid van de enterprise architectuur, zodat een waterschap n.a.v. de volwassenheidsscan hier navolging aan kan geven. Vervolgstappen n.a.v. volwassenheidsscan
Vanuit de WILMA-architectuur wil ik de enterprise architecten een overzicht kunnen bieden van de kaders/uitgangspunten die gehanteerd zijn m.b.t. de architectuurmodellen voor de WILMA, zodat een waterschap deze modellen als referentie kan toepassen binnen de eigen organisatie. WILMA Stijlgids
Als WILMA wil ik een keer per kwartaal een basistraining architectuur faciliteren, zodat wij nieuwe waterschappers kennis kunnen laten maken met enterprise architectuur en de WILMA. Basistraining architectuur
Als WILMA wil ik minimaal acht keer een training faciliteren over een onderwerp (samenwerkingsthema) die is uitgewerkt binnen de WILMA, zodat waterschappers in staat zijn om de best practices vanuit de WILMA toe te passen binnen hun eigen waterschap. Verdiepingstraining architectuur
Als Wilma wil ik samen met de waterschappen vijf webinars organiseren om in te zoomen op de de samenwerkingsthema's. WILMA Webinars