Toepassen enterprise architectuur methode

Voor het ontwikkelen van architecturen wordt een bepaalde methode of werkwijze gevolgd met activiteiten, technieken, tools en producten (deliverables). Belangrijk hierbij is dat de gevolgde architectuurmethode (of methoden) aansluit bij de cultuur en werkwijze van de organisatie en de daarbij horende aanpak rond architectuur. Daarbij helpt het als de architecten allen dezelfde methode(n) hanteren.


SCORE Niveau 0 Niveau A Niveau B Niveau C
Architectuurmethode Geen architectuurmethode Ad hoc Structureel Ingebed
Het werken onder architectuur gebeurt niet op basis van een gedeelde methode voor het inrichten van en omgaan met werken onder architectuur. Architectuurproducten komen op een gevarieerde manier tot stand. Er worden architectuurmethoden toegepast op bepaalde delen van het werken onder architectuur, zoals het tot stand brengen van project start architecturen of actuele overzichtsplaten. Er is geen integrale, gedeelde aanpak die leidend is voor het werken onder architectuur. Architecten hanteren verschillende beschrijvingsconventies en er is een gevarieerd beeld over de onderdelen waaruit een architectuurbeschrijving moet bestaan. Er is een samenhangende architectuurmethode die op hoofdlijnen en structureel toegepast wordt. De methode is gebaseerd op een raamwerk of model en draagt bij aan een herkenbare, structurele en uniforme werkwijze en resultaten. Eventuele afwijkingen van de methode worden beargumenteerd en gedocumenteerd. De gevolgde architectuurmethode is ingebed in de veranderprocessen van de organisatie, waardoor het werken onder architectuur structureel geborgd is in ontwikkelingen in de organisatie. In de methode zijn de gezichtspunten van de verschillende stakeholders zichtbaar. Er wordt een relatie gelegd met de veranderprocessen in de organisatie.
Niveau waterschappen AA en Maas
de Dommel
Limburg
Stichtse Rijnlanden
Waternet
Drentse en Overijsselse Delta
Vechtstromen
Vallei en Veluwe
Rijn en IJssel
Noorderzijlvest
Fryslân
het WaterschapshuisBrabantse Delta
Rivierenland
Hollandse Delta
Hollands Noorderkwartier
Rijnland & Schieland en Krimpenerwaard
Delfland
Zuiderzeelanden
Hunze en Aas
14. EA-methode.jpg