Processenkaart HHNK Wilmaonline

ArchiMate-modellen > Processenkaart HHNK > Views > Processenkaart HHNK Wilmaonline
Processenkaart HHNK Wilmaonline
ArchiMateNote Bedrijfsvoeringsfuncties BusinessFunction Facilitair Operationeel Facility management http://123management.nl/0/020_structuur/a232_structuur_05_facility_management.html (BusinessProcess) beheren facilitaire voorziening BusinessProcess leveren facilitaire dienst BusinessFunction Administratieve organisatie BusinessProcess leveren administratieve ondersteuning en advies BusinessProcess uitvoeren audit of onderzoek BusinessFunction Personeelsmanageme- nt Bron: http://123management.nl/0/020_structuur/a232_structuur_01_personeelsmanagement.html (BusinessProcess) managen personeel BusinessFunction Organisatie management BusinessProcess beheren organisatie BusinessFunction Communicatie Afgeleid van GEMMA: Het waterschap publiceert en/of informeert (proactief) het publiek of een specifieke doelgroep. Het gaat om overheidsinformatie in brede zin, die een bepaalde ingangsdatum heeft: de publicatie geeft aan dat iets is veranderd ten opzichte van een eerdere situatie. Voorbeeld: een verordening of regeling is van kracht geworden. (BusinessProcess) voorlichten BusinessFunction Technologie BusinessProcess beheren technische infrastructuur BusinessProcess ontwikkelen technische infrastructuur BusinessFunction Juridisch BusinessProcess adviseren bij inkoop en aanbesteding BusinessProcess leveren juridische ondersteuning BusinessFunction Informatie voorziening BusinessProcess beheren informatie- voorziening BusinessProcess ontwikkelen informatievoorziening BusinessFunction Financiën BusinessProcess beheren financien ArchiMateNote Uitvoering waterschapsfuncties Het planmatig beheren en benutten van de contacten die met relaties worden onderhouden. (Bron: WIA Relatiebeheer) (BusinessFunction) Klantcontactbeheer (Bron: WIA) (BusinessProcess) behandelen gebiedsmelding Bron: Gemma Het proactief berichten van een klant, naar aanleiding van een eerdere afname van een product of dienst, waaruit zorg en aandacht voor hem of haar blijkt. Een voorbeeld is iemand met een vergunning wijzen op het verlopen van de vergunning. (BusinessProcess) attenderen relatie BusinessProcess beantwoorden vraag BusinessFunction Regulering (Bron: WIA) (BusinessProcess) ontwikkelen regelingen, verordeningen en beleid (WIA: repressieve handhaving) Het uitvoeren van handhavingsactiviteiten n.a.v.geconstateerde overtredingen. In MAVIM: Handhaving (BusinessProcess) handhaven rechtsregels, voorschriften en vereisten Het op verzoek van een initiatiefnemer verkennen van de mogelijkheden voor een concreet idee of plan en daarbij de relevante kaders in de regelgeving aangeven. Het gaat verder dan voorlichten of vragen beantwoorden, het waterschap geeft een richtinggevend advies over het concrete idee/plan, maar levert geen inhoudelijke bijdrage voor of aan de uitwerking. (BusinessProcess) verkennen initiatief (Bron: WIA) (BusinessProcess) verlenen vergunning en afhandelen melding Voorbereid zijn op gebeurtenissen, al dan niet plotseling optredend, met zodanig ernstige gevolgen voor waterkering, waterbeheersing en/of waterkwaliteit dat het noodzakelijk kan zijn af te wijken van het bestuurlijk vastgestelde beleid en/of gangbare procedures, of beslissingen te nemen waarin het vastgestelde beleid niet voorziet. (Bron: WIA) (BusinessFunction) Crisisbeheersing (Bron: WIA) (BusinessProcess) beheersen crisis (Bron: WIA) (BusinessProcess) oefenen calamiteit en opleiden medewerker (Bron: WIA) (BusinessProcess) ontwikkelen en onderhouden calamiteitenplan WIA: Belastingheffing/invordering Het genereren van de primaire financiële middelen voor het uitvoeren van de taken middels het opleggen van aanslagen aan burgers en bedrijven en het heroverwegen van de aanslagen naar aanleiding van verzoeken en bezwaren. Tevens betreft het de betalingsverwerking, eventuele kwijtschelding en het ten uitvoer brengen van (dwang)invorderingsmaatregelen. (Bron: WIA) De vastgestelde WIA hoofdprocessen zijn: actualiseren basisgegevens; opleggen aanslagen; verwerken bezwaren en beroepen; verwerken verzoeken; invorderen. (BusinessFunction) Belastingheffing Bron: HHNK (BusinessProcess) heffen waterschapsbelasting Bron: HHNK (BusinessProcess) invorderen waterschapsbelasting BusinessFunction Onderzoek en ontwikkeling BusinessProcess inwinnnen informatie BusinessProcess onderzoeken optimalisatie mogelijkheid BusinessProcess ontwikkelen verbetervoorstel BusinessProcess initiëren verbetervoorstel BusinessFunction Waterbeheer (Bron: HHNK) (BusinessProcess) beheren waterpeil en waterkwaliteit BusinessProcess ontwikkelen watersysteem BusinessProcess beheren watersysteem BusinessProcess beoordelen watersysteem BusinessFunction (Vaar)verkeersveiligheid en -doorstroming (Bron: WIA) Het regelen van het verkeer en het nemen van maatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid. (BusinessProcess) regelen (vaar)verkeersveilighei- d en -doorstroming BusinessProcess ontwikkelen wegennet BusinessProcess beheren (vaar)wegennet (Bron: HHNK) Overkoepelend proces waarin de WILMA processen monitoren, inspecteren en analyseren van het weggennet zijn ondergebracht. (BusinessProcess) beoordelen (vaar)wegnet De bedrijfsfunctie Waterkering betreft alle activiteiten die nodig zijn om water te keren. Waterkering slaat in dit geval dus niet op de beheerobjecten (primaire en secundaire keringen). Toezicht houden -> als onderdeel van Regulering? Niet binnen deze bedrijfsfunctie? Idem voor Handhaven (BusinessFunction) Waterkering In feite betreft dit alle operationele activiteiten die gericht zijn op het keren van water. Denk naast bijv. het sluiten van een coupure ook aan het inzetten van noodvoorzieningen (bijv. het leggen van zandzakken). Een procesnaam als 'keren van water' zou wat dat betreft beter de lading dekken. (BusinessProcess) keren water BusinessProcess beheren waterkering Oorspronkelijke naam: ontwikkelen waterkering Naam WIA: plannen, ontwerpen en realiseren waterkering Het plannen en ontwerpen van nieuwe waterkeringen of aanpassingen daaraan en het tot stand brengen, vernieuwen, aanpassen en van derden overnemen van waterkeringen, inclusief waterkerende kunstwerken, alsmede het verwerven van de ondergrond van waterkeringen in waterschapseigendom en -beheer. Totstandbrenging, vernieuwing of aanpassing wordt hierbij gedefinieerd als aanpassing van de keringen aan nieuwe hydraulische randvoorwaarden, nieuwe veiligheidsnormen of aan nieuwe inzichten in de techniek of rekenmethoden of als gevolg van het bereiken van het einde van de levensduur van een kering. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met de brede kijk die van waterkeringbeheerders wordt verwacht (brede kijk wil zeggen het meenemen van recreatieve, landschappelijke, natuur- en cultuurhistorische aspecten en belangen in beleid, besluitvorming en uitvoering). Bron: WIA (BusinessProcess) versterken waterkering Bron: HHNK in lijn met WBI; (WIA: inspecteren waterkeringen) Zijn er aparte processen voor: - uitvoeren veiligheidstoets conform het Wettelijk Beoordelings Instrumentarium? - inspecteren dijken conform de eigen onderhoud en beheerprocessen? (BusinessProcess) beoordelen waterkering BusinessFunction Afvalwaterzuivering (Bron: HHNK) Zie Corsa 13.0042722 (BusinessProcess) zuiveren afvalwater BusinessProcess ontwikkelen zuiveringstechnisch werk BusinessProcess beheren zuiveringstechnische werk uiteen laten vallen in 1. plannen onderhoud 2. uitvoeren preventief onderhoud 3. uitvoeren correctief onderhoud (storingen) (BusinessProcess) onderhouden zuiveringstechnisch werk ArchiMateNote Besturende functies Het afleggen van verantwoording naar overheden en stakeholders over de bedrijfsvoering en het uitgevoerde beleid (Bron: WIA) (BusinessFunction) Externe verantwoording BusinessProcess afleggen verantwoording Het op hoofdlijnen aansturen van de waterschapsorganisatie door het inrichten en uitvoeren van de Planning- en Control-cyclus (Bron: WIA) (BusinessFunction) Besturing BusinessProcess bepalen richting BusinessProcess geven richting BusinessProcess evalueren Deze svg is op 12-10-2020 20:59:52 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 12-10-2020 20:59:52 CEST
Legenda


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Processenkaart HHNK Wilmaonline
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : ProcessenkaartHHNK/1.0/id-73696224-c135-4f54-8a2e-3afe41d5b8f2
ArchiMate-model  : Processenkaart HHNK
Label  : Processenkaart HHNK Wilmaonline
ArchiMate-gezichtspunt  : Introductory
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Reference ID  : 5abdb748-7966-4e54-a62f-bd1181f3262e
Object ID  : 73696224-c135-4f54-8a2e-3afe41d5b8f2
Titel view SWC  : Processenkaart HHNK
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)