Omgevingswet voor architecten

DE WILMA KRIJGT MOMENTEEL EEN UP-GRADE EN HET THEMA OMGEVINGSWET IS DAAR ONDERDEEL VAN. MEER INFORMATIE KAN JE VERKRIJGEN VIA ericbrouwer@ictu.nl OF 0625081006


OPROEP

ALS JE ARCHITECT BENT BIJ EEN WATERSCHAP EN BETROKKEN BENT BIJ DE OMGEVINGSWET, NEEM DAN AUB EVEN CONTACT MET ONS OP, ZODAT WE JOUW ERVARINGEN KUNNEN DELEN MET COLLEGA'S !

De Omgevingswet brengt burgers en bedrijven meer duidelijkheid en gemak voor het (laten) aanpassen van onze leefomgeving. Algemene informatie over (de invoering van) de Omgevingswet is te lezen via rijksoverheid.nl/omgevingswet en omgevingsportaal.nl Op deze 2 informatiesites van de Omgevingswet wordt weinig gezegd over de manier waarop het werken met architectuur kan worden ingezet bij die veranderingen c.q. hoe het samenhangt met projecten en projectportfolio-management. Wel worden op de 2 sites diverse aspecten belicht die ook bij het werken met architectuur aan de orde komen, zoals de betrokken organisaties, de (gemeenschappelijke) processen en daarbij benodigde gegevens en informatiesystemen.

In de WILMA geven we een overzicht hoe je met architectuur (de invoering van) de Omgevingswet kunt ondersteunen c.q. versnellen. Pragmatisch en toegespitst op de waterschappen:

 • stappen die relevant zijn voor de aansluiting op de Enterprise Architectuur
 • een overzicht hoe ver elk waterschap al is
 • de collega-architecten die je voor vragen e.d. kunt benaderen
 • voorbeelden hoe een Enterprise Architectuur kan zijn afgestemd op de architectuur van de Omgevingswet


Aansluiting EA op de DSO-LV

Stappen die je helpen om als (enterprise) architect goed aan de slag te gaan met de omgevingswet zijn:

1. Oriënteer je op de ontwikkeling van de Landelijke Voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV).
Met name de architectuur daarvan is van belang: die is de basis voor de samenwerking tussen de betrokken organisaties, waaronder dus ook het waterschap. De architectuur van de DSO-LV is te vinden via: aandeslagmetdeomgevingswet.nl

NB-1 Eind december 2018 komt een aangepaste architectuur van de DSO-LV beschikbaar.

NB-2 Bij de aansluiting van gemeenten op de architectuur van de DSO-LV is het volgende in kaart gebracht: gemmaonline thema Omgevingswet

2. Bepaal welke (architectuur)eisen worden gesteld aan de aansluiting op de DSO-LV.
Hier zijn diverse handvatten voor beschikbaar:

Eventuele uitleg kan je krijgen via de Business Liaison Architect (BLA) van de Omgevingswet: Paul de Frankrijker, pauldedigitect@gmail.com

3. Ga na welke scope c.q. ambitieniveau jouw waterschap kiest.
Het management van de betrokken organisaties is vanuit de Omgevingswet gevraagd een plan van aanpak te maken: een routeplanner waarmee je de invoering van de Omgevingswet in jouw organisatie kunt regelen. Zie de routeplanners voor waterschappen op routekaart anders werken voor waterschappen.pdf Is dat plan van aanpak er al voor jouw waterschap? Probeer dan contact op te bouwen met de verantwoordelijke daarvoor en ga vanuit het perspectief architectuur helpen die scope zo helder mogelijk te krijgen.

4. Laat de Enterprise Architectuur van jouw waterschap mede leidend zijn voor het plan om de Omgevingswet in te voeren.
Als de impact van de Omgevingswet nog niet in de Enterprise Architectuur is verwerkt, dan zal dat zsm moeten worden gedaan (zie ook punt 2).

NB. Voor het beschrijven van de Omgevingswet irt de EA van het waterschap kan je gebruik maken van het NORA vijflaagsmodel

Aspecten die hierin kunnen worden verwerkt zijn bijvoorbeeld de voor Waterschappen specifieke:

 • Business processen
 • Business functies
 • Business objecten - zie bijvoorbeeld Gemmaonline
 • Ketenprocessen waar een Waterschap in het kader van de Omgevingswet een bijdrage aan levert
 • Daartoe benodigde koppelvlakken met de Business processen van een Waterschap

5. Als het beeld van de huidige situatie van het waterschap actueel is in de Enterprise Architectuur, dan kan van daar uit een groeipad worden opgemaakt voor de toekomstige situatie met de Omgevingswet (zie ook punt 4).
Dit inzicht helpt ook bij het scherp krijgen van de scope om van A naar Beter te gaan (zie punt 3).

NB. Indien dat niet zo is, dan zal -zodra de toekomstige situatie in beeld is gebracht- het wat meer tijd kosten om alsnog zicht te krijgen op voor de Omgevingswet relevante onderdelen van de bestaande situatie.

6. Help vanuit de beelden van de Enterprise Architectuur om de projecten binnen het waterschap een vliegende start te geven door PSA’s voor die projecten op te stellen.
Maak daarbij zo mogelijk gebruik van formats die in de NORA beschikbaar zijn: noraonline PSA


Overzicht aansluiting op de DSO-LV

Alle waterschappen krijgen te maken met de Omgevingswet en jouw collega (enterprise) architecten staan dus voor hetzelfde vraagstuk. Hoe ver een ieder is, hebben we hiervolgend in beeld gebracht:

 1. Waterschap
 2. Stand van zaken (nog te beginnen, PvA opgesteld, EA IST in kaart gebracht, EA SOLL in kaart gebracht, PSA’s enz.)
 3. Contactpersoon (naam, email, tel)


Voorbeelden uit de praktijk

De WILMA is formeel een referentie-architectuur: een voorbeeld (referentie) voor de Enterprise Architectuur van een waterschap. Het geeft daarmee ook de mogelijkheid om de Enterprise Architecturen van de waterschappen meer op elkaar af te stemmen en de WILMA te laten groeien van referentie-architectuur naar de feitelijke architectuur. Met name voor de aspecten die de waterschappen met elkaar gemeen hebben. Bijvoorbeeld zoals de bouwstenen van de GDI dat zijn voor alle overheden en daarom in de NORA zijn opgenomen. Het ontdekken van die gemeenschappelijke aspecten wordt versneld door het delen van elkaars Enterprise Architecturen. Je kunt dan feitelijk met elkaar “meekijken en meedenken”.

Welk zicht hebben de waterschappen op elkaars Enterprise Architecturen?

Is dat ergens omschreven?

Waar worden die Enterprise Architecturen met elkaar gedeeld?