Kernregistraties

Definitie kernregistratie

De kernregistraties van waterschappen zijn (bron)registraties die betrouwbare en actuele gegevens bevatten over de fysieke, functionele en registratieve objecten die waterschappen beheren en gebruiken. Ze zijn uniform van opzet zijn en nodig voor het uitvoeren van de primaire waterschapstaken en voor eenduidige gegevensuitwisseling met ketenpartners (o.a. voor de Omgevingswet). Een kernregistratie valt buiten de wettelijke basisregistraties en is de plaats waar het gegeven of document eenmalig wordt vastgelegd voor meervoudig gebruik in de bedrijfsprocessen in daartoe aangewezen systemen.

  • Bedrijfsvoering (geen geo-object): bijvoorbeeld statische financiële gegevens zoals grootboekrekeningen en kostenplaatsen, of HRM-gegevens medewerker
  • Primaire proces (geo-object): bijvoorbeeld assets zoals kunstwerken, waterlopen, keringen
  • Bedrijfsfuncties koppeling Kernregistraties/Basisregistraties
  • Welke objecttypes zitten er in de basisregistraties/kernregistraties
  • Wet/regels die gelden binnen het gegevensmanagement


verbinding en gegevens