Gegevensuitwisseling

Gegevens vormen de bouwstenen voor de vertaling van informatie naar kennis. Kennis is nodig voor de sturing, beheersing en dienstverlening van de waterschappen om zodoende succesvol en goed geïnformeerd te kunnen inspelen op interne en externe vraagstukken. Het kwalitatief en kwantitatief beheersbaar houden van gegevens is hierbij een randvoorwaarde. Gegevens van waterschappen zijn actueel, betrouwbaar en compleet en doelmatig.

Gegevens zijn de fundering van de besluitvorming binnen de waterschappen. De waterschappen beschouwen data als onmisbare productiefactor voor informatie. Het vraagt daarom van de waterschappen hun data op orde te hebben om ook in de toekomst hun taken zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.

Data op orde betekent dat gegevens op basis van standaarden beschikbaar zijn, wat bijdraagt aan de kwaliteit van gegevens. Daarmee geven de waterschappen invulling aan de ambitie die is vastgesteld in het Bestuursakkoord Water, de Baseline Basis op Orde en de ambitie op het delen van data. Hiermee benadrukken zij het strategisch belang en de waarde van data en informatie. Daarnaast kunnen de waterschappen sturing geven aan de manier waarop ze gegevens uitwisselen.

De afnemers (ketenpartners en andere hergebruikers) zijn hierdoor in staat om de data ook daadwerkelijk te gaan gebruiken voor het uitvoeren van een taak.

Definitie

Het begrip ‘gegevenskwaliteit’ kan worden gedefinieerd als de mate waarin de karakteristieken van de gegevens voldoen aan expliciete en impliciete behoeften vanuit het gebruik onder gespecificeerde condities. Of populair uitgedrukt: ‘fit for use’, een omschrijving die duidelijk maakt dat de afnemer bepaalt wat de gewenste kwaliteit is.

Maar wat zijn dan die karakteristieken of die behoeften (al dan niet impliciet of expliciet) en die specificaties? Wanneer is het goed? Wat is de norm en wanneer voldoe je eraan? Dit noemen we kwaliteitscriteria.

Zeker bij gegevensuitwisseling vervullen deze kwaliteitscriteria een cruciale rol, want de aangeleverde data dienen te voldoen aan de kwaliteitscriteria van de afnemer.

Als de data niet worden aangeleverd conform de kwaliteitscriteria van de afnemer kan de afnemer de data niet goed verwerken. Het beheren en verbeteren van de kwaliteit van gegevens is onder meer belangrijk omdat:

  • het veelal onduidelijk is wat de kwaliteit van gegevens is, met name doordat de kwaliteit van het inwinningsproces onduidelijk is;
  • foutieve gegevens leiden tot onbevredigende informatie, onbruikbare resultaten en ontevreden klanten;
  • gegevens toenemend worden verspreid over verschillende organisaties, terwijl ze veelal niet met dat oogmerk zijn ingewonnen;
  • het verwerken van gegevens veelal lastig is vanwege onduidelijke betekenis of inconsistenties;
  • er meer behoefte ontstaat aan het frequent uitwisselen van gegevens, maar bestaande systemen veelal onvoldoende in staat zijn gegevens uit te wisselen.


Dmbok-proces

DAMA-proces.png


Voorbeeld
Voorbeeld DMbokproces.jpg