AP06-Applicatiefuncties met referentiecomponenten

ArchiMate-modellen > Enterprise Architectuur WILMA (HenA's) > Views > AP06-Applicatiefuncties met referentiecomponenten
AP06-Applicatiefuncties met referentiecomponenten
Functionaliteit voor het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaaktypegegevens. (ApplicationFunction) Registreren en delen van zaaktypen Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. Toelichting: De component ondersteunt het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaaktypegegevens. Deze gegevens kunnen door applicaties worden gebruikt om voor zaken van een bepaald type de juiste gegevens(statussen, resultaattypen, documenttypen,..) te bepalen. Applicaties die gebruik maken van deze zaaktypegegevens zijn bijvoorbeeld een zaakafhandelcomponent, een vergunningcomponent of een subsidiecomponent. Opslag van zaaktypegegevens vindt bij voorkeur plaats conform het informatiemodel ZTC. De verzameling opgeslagen zaaktypegegevens wordt ook aangeduid met de term "zaaktypecatalogus". (ApplicationComponent) Zaaktypecatalogusco- mponent Functionaliteit voor het registreren en aan applicaties beschikbaar stellen van zaakgegevens, zaaktypen en documenten. Deze applicatiefunctie levert zowel diensten aan de specifieke functionaliteit van het waterschap (beheren zaken, inzage in lopende zaken voor de professional) als aan de functionaliteit voor de burger (tonen en bijwerken lopende zaken). (ApplicationFunction) Registreren en delen van zaken Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. Toelichting: De component ondersteunt het opslaan en het naar andere applicaties ontsluiten van gegevens over alle gemeentelijke zaken, van elk type. Opslag vindt plaats conform het RGBZ waarin objecten, gegevens daarvan en onderlinge relaties zijn beschreven. Het bevat echter niet alle gegevens uit het RGBZ: documenten worden opgeslagen in het documentenregistratiecomponent, medewerkergegevens in de medewerkerregistratiecomponent, etc. (ApplicationComponent) Zaakregistratiecompo- nent Functionaliteit om zoekvragen van klanten te beantwoorden via het aanbieden van (verwijzingen naar) relevantie informatie (ApplicationFunction) Beantwoorden van zoekvragen Component voor het zoeken van content aan de hand van opgegeven zoekcriteria. Toelichting: De componet kan bijv. gebruikt worden om op een gemeentelijke website bezoekers de gelegenheid te geven om via zoekcriteria te zoeken naar bepaalde content. (ApplicationComponent) Zoekmachinecompon- ent Functionaliteit voor het aanmaken, ontwerpen, wijzigen en verwijderen van elektonische formulieren en interactieve vraag-antwoord dialogen. (ApplicationFunction) Beheren van eformulieren Systeem voor ondersteuning van het publiceren, ontwerpen, bouwen en beheren van e-formulieren. (ApplicationComponent) E-formulieren publicatie-en beheercomponent Functionaliteit voor het beheren en publiceren van webcontent. (ApplicationFunction) Beheren van webcontent Systeem voor ondersteuning van het beheer van de gemeentelijke producten- en dienstencatalogus. (ApplicationComponent) Producten-en dienstencatalogusco- mponent Component voor het publiceren van informatie op de website en het integreren van gespecialiseerde systemen. Toelichting: De component biedt burgers en bedrijven de mogelijkheid om gepubliceerde informatie te raadplegen en om digitaal diensten af te nemen. Het component biedt functionaliteit voor het voor bereiden en publiceren van content (ook wel CMS genoemd) en biedt eveneens mogelijkheden om functionaliteit die wordt geboden door gespecialiseerde systemen (bijv. een eFormuliersysteem) te integreren binnen de website zodat burgers en bedrijven hiervan zo eenvoudig mogelijk gebruik kunnen maken. De hier bedoelde gespecialiseerde systemen worden hier beschouwd als onderdelen van het website-systeem. (ApplicationComponent) Webcontentpublicatie- - en beheercomponent Functionaliteit voor het tonen van webcontent aan burgers en bedrijven. (ApplicationFunction) Tonen van (web)content Component voor het ontvangen en versturen van berichten binnen sociale media waarbij met persoonlijke voorkeuren rekening wordt gehouden. Toelichting: De component ondersteunt gebruikers of organisaties bij het naar eigen voorkeur deelnemen aan de berichtenuitwisseling binnen sociale media. Een component kan bestaan in de vorm van een applicatie, app of via het internet toegankelijke portaal-applicatie (bijv. Twitter). Bekende voorbeelden van social media systemen die geschikt zijn voor deelname aan verschillende social media zijn Hootsuite en Tweetdeck. (ApplicationComponent) Sociale mediacomponent Component voor het publiceren van informatie op de website en het integreren van gespecialiseerde systemen. Toelichting: De component biedt burgers en bedrijven de mogelijkheid om gepubliceerde informatie te raadplegen en om digitaal diensten af te nemen. Het component biedt functionaliteit voor het voor bereiden en publiceren van content (ook wel CMS genoemd) en biedt eveneens mogelijkheden om functionaliteit die wordt geboden door gespecialiseerde systemen (bijv. een eFormuliersysteem) te integreren binnen de website zodat burgers en bedrijven hiervan zo eenvoudig mogelijk gebruik kunnen maken. De hier bedoelde gespecialiseerde systemen worden hier beschouwd als onderdelen van het website-systeem. (ApplicationComponent) Webcontentpublicatie- - en beheercomponent Functionaliteit voor het beheren van voorraden van producten. (ApplicationFunction) Ondersteunen van vooraadbeheer Component voor het beheren van voorraden. Toelichting: Bijv. voor het kunnen vastleggen van waar producten zich bevinden, hoeveel er van een bepaald product op voorraad zijn en het kunnen doen van bestellingen op basis van verwachte vraag. (ApplicationComponent) Voorraadbeheercomp- onent Functionaliteit voor het kunnen organiseren van verkiezingen en het verwerken van uitgebrachte stemmen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van verkiezingen Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij lokale verkiezingen. (ApplicationComponent) Verkiezingencompone- nt Functionaliteit voor het publiceren van offici?le waterschaps bekendmakingen. (ApplicationFunction) Publiceren van bekendmakingen Component voor het ondersteunen van vergunningverlening, toezicht en handhaving Toelichting: Bijv. het registeren van aanvragen, workflow voor het ondersteunen van het behandelproces en het beschikbaar stellen van informatie ten behoeve van toezicht en handhaving. De VTH-component bevat ook functionaliteit voor het uitvoeren van toezicht en handhaving voor de gebieden waarvoor vergunningen worden verstrekt. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcompone- nt Functionaliteit voor het ondersteunen van toezicht op naleving van regels (ApplicationFunction) Ondersteunen van toezicht ApplicationComponent Mobiele toezicht en handhaving component Component voor het ondersteunen van vergunningverlening, toezicht en handhaving Toelichting: Bijv. het registeren van aanvragen, workflow voor het ondersteunen van het behandelproces en het beschikbaar stellen van informatie ten behoeve van toezicht en handhaving. De VTH-component bevat ook functionaliteit voor het uitvoeren van toezicht en handhaving voor de gebieden waarvoor vergunningen worden verstrekt. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcompone- nt Functionaliteit voor het ondersteunen van handhaving op naleving van wet- en regelgeving en vergunningen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van handhaving ApplicationComponent Mobiele toezicht en handhaving component Component voor het ondersteunen van vergunningverlening, toezicht en handhaving Toelichting: Bijv. het registeren van aanvragen, workflow voor het ondersteunen van het behandelproces en het beschikbaar stellen van informatie ten behoeve van toezicht en handhaving. De VTH-component bevat ook functionaliteit voor het uitvoeren van toezicht en handhaving voor de gebieden waarvoor vergunningen worden verstrekt. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcompone- nt Het ondersteunen van het gehele vergunningverleningproces (met o.a. ontvangen, behandelen, besluiten, bezwaren) voor vergunningen Waterwet en Keur (ApplicationFunction) Ondersteunen vergunningverlening Component voor het ondersteunen van vergunningverlening, toezicht en handhaving Toelichting: Bijv. het registeren van aanvragen, workflow voor het ondersteunen van het behandelproces en het beschikbaar stellen van informatie ten behoeve van toezicht en handhaving. De VTH-component bevat ook functionaliteit voor het uitvoeren van toezicht en handhaving voor de gebieden waarvoor vergunningen worden verstrekt. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcompone- nt Het ondersteunen van de registratie en beheer van veiligheidsrisico's. Naast het generieke functionaliteit voor het beheren van risico's is er specifieke functionaliteit voor (extra) informatiebeveiliging en de relatie met partners in het veiligheidsdomein. (ApplicationFunction) Ondersteunen beheren van veiligheidsrisico's Component voor het in beeld brengen van potenti?le veiligheidsrisico's ten aanzien van personen. Toelichting: (ApplicationComponent) Veiligheidsmanageme- ntcomponent Functionaliteit voor het ondersteuning van tijdregistratie door medewerkers. (ApplicationFunction) Ondersteunen van tijdregistratie Component voor het registreren van gewerkte tijdseenheden bijv. per activiteit of project. Toelichting: De component biedt medewerkers de mogelijkheid om vast te leggen hoeveel tijd zij hebben gewerkt. Bijv. aan een bepaald type werkzaamheden of proejct. Doel kan zijn om overzicht en inzicht te krijgen in uitgevoerde werkzaamheden of om aan de hand van geregistreerde gegevens kosten door te belasten. (ApplicationComponent) Tijdregistratiecompon- ent Functionaliteit voor het melden van gerede twijfel over de juistheid van over gegevens aan de desbetreffende bronhouders. Dit terugmelden kan zowel voor gegevens uit interne kern- en procesregistraties als voor gegevens uit landelijke basisregistraties. (ApplicationFunction) Registreren en delen van terugmeldingen Component voor het doen van terugmeldingen over gegevens bij twijfel aan de juistheid daarvan. Toelichting: De component ondersteunt medewerkers om, bij twijfel aan de juistheid van gegevens afkomstig uit een basis- of kernregistratie, een terugmelding te doen voor de betreffende bronhouder. (ApplicationComponent) Terugmeldingen registratiecomponent Functionaliteit voor het registreren en delen van tekeningen. (ApplicationFunction) Registreren en delen van tekeningen Component voor het registreren en archiveren van technische tekeningen (2D en 3D) Toelichting: (ApplicationComponent) Tekeningenbeheerco- mponent Het registreren en archiveren van sonderingen (diepte dragende grondlagen) (ApplicationFunction) Beheren van sonderingen Component voor het registreren en archiveren van sonderingen (diepte dragende zandlagen) Toelichting: (ApplicationComponent) Sonderingenregisterc- omponent Functionaliteit voor het aan bezoekers van de website beschikbaar stellen van relevante social media feeds. Dit kunnen eigen (waterschap of bestuur,..) feeds zijn, maar ook een selectie van andere interessante feeds behoort tot de mogelijkheden. (ApplicationFunction) Publiceren social media feeds Component voor het ontvangen en versturen van berichten binnen sociale media waarbij met persoonlijke voorkeuren rekening wordt gehouden. Toelichting: De component ondersteunt gebruikers of organisaties bij het naar eigen voorkeur deelnemen aan de berichtenuitwisseling binnen sociale media. Een component kan bestaan in de vorm van een applicatie, app of via het internet toegankelijke portaal-applicatie (bijv. Twitter). Bekende voorbeelden van social media systemen die geschikt zijn voor deelname aan verschillende social media zijn Hootsuite en Tweetdeck. (ApplicationComponent) Sociale mediacomponent Functionaliteit voor het digitaliseren van papieren documenten. Functionaliteit om papieren documenten te scannen (digital-reborn), eventueel verder te digitaliseren (tekstherkenning) en in een digitaal formaat op te slaan. (ApplicationFunction) Digitaliseren van documenten ApplicationComponent Scanning-en imagingcomponent Functionaliteit voor het ondersteunen van het digitaal samenwerken in team verband. Bij digitaal samenwerken kunnen zowel ambtenaren als niet-ambtenaren betrokken zijn. (ApplicationFunction) Ondersteunen van digitaal samenwerken ApplicationComponent Samenwerkingscomp- onent Functionaliteit voor het beheren van personeels- en salarisgegevens voor een juiste salarisverwerking. (ApplicationFunction) Ondersteunen van salarisadministratie en verwerking ApplicationComponent Salarisadministratie en verwerkingcomponen- t Het maken, verwerken en publiceren van Ruimtelijke Plannen, inclusief plaatsen op de landelijke voorziening planvorming, waterbeheerprogramma, peilbesluiten, projectbesluiten en overige ruimtelijke visies. (ApplicationFunction) Beheren van digitale ruimtelijke plannen ApplicationComponent Ruimtelijke planvorming component Functionaliteit waarmee klantcontacten vastgelegd kunnen worden. Klantcontacten kunnen ge?nitieerd worden door de burger, een bedrijf en/of door het waterschap. (ApplicationFunction) Beheren van klantcontacten Systeem voor beheer van contacten en relaties met klanten (burgers en bedrijven). Systeem voor administratie van contacten, die burgers, bedrijven en instellingen met de gemeente onderhouden, vaak als onderdeel van CRM. (ApplicationComponent) Relatiebeheercompon- ent (CRM) Functionaliteit voor het in samenhang beheren van projecten, programma's of portfolio. (ApplicationFunction) Project-, programma-, portfoliobeheer ApplicationComponent Projectmanagementc- omponent Functionaliteit voor het publiceren van een overzicht van de beschikbare producten en diensten en de bijbehorende modaliteiten (manier, wijze van aanvraag). (ApplicationFunction) Publiceren producten en diensten Systeem voor ondersteuning van het beheer van de gemeentelijke producten- en dienstencatalogus. (ApplicationComponent) Producten-en dienstencatalogusco- mponent Functionaliteit voor het stapsgewijs leiden van klanten naar het juiste product. (ApplicationFunction) Geleiden van klanten ApplicationComponent Klantgeleidingcompon- ent Systeem voor ondersteuning van het beheer van de gemeentelijke producten- en dienstencatalogus. (ApplicationComponent) Producten-en dienstencatalogusco- mponent Functionaliteit voor het beheren en publiceren van informatie over producten en diensten die door het waterschap worden aangeboden, bijvoorbeeld over het aanvraagproces, waterbeheerprogramma, melding, educatie. Vaak wordt dit een producten- en dienstencatalogus (PDC) genoemd. (ApplicationFunction) Beheren van producten en diensten Systeem voor ondersteuning van het beheer van de gemeentelijke producten- en dienstencatalogus. (ApplicationComponent) Producten-en dienstencatalogusco- mponent ApplicationFunction Beheren van procesautomatisering ApplicationComponent Procesautomatisering- component Functionaliteit om planning- en controlcycli beheersbaar en effectief te ondersteunen en informatie flexibel te kunnen publiceren. (ApplicationFunction) Ondersteunen van planning en control ApplicationComponent Planning en control component Functionaliteit voor het beheren van medewerkers (ApplicationFunction) Ondersteunen van personeelsmanagement Ondersteuning HR processen (ook wel: personeelsinformatiesysteem). (ApplicationComponent) Personeelsinformatiec- omponent Functionaliteit voor het routeren van procesoutput (berichten, documenten) naar diverse kanalen, zoals berichtenbox, e-mail of printer. (ApplicationFunction) Formateren en routeren van procesoutput Systeem voor ondersteuning van aanmaken en afdrukken van documenten. (ApplicationComponent) Outputmanagementc- omponent Functionaliteit waarmee open informatie worden ontsloten naar applicaties of apps. (ApplicationFunction) Tonen van open informatie ApplicationComponent Open Informatie Portaal component Functionaliteit waarmee open data worden ontsloten naar applicaties of apps. Open data is een term die wordt gebruikt om vrij beschikbare gegevens te duiden. Een uitgebreide beschrijving van de eigenschappen van open data is te vinden op http://data.overheid.nl (ApplicationFunction) Verzamelen en ontsluiten van open data ApplicationComponent Open Data Portaal component Functionaliteit voor het ontvangen en routeren van notificaties van bronsystemen naar interne afnemers. Functionaliteit omvat het inwinnen van configuratie van bronnen en afnemers, instellen van abonnementen van afnemers, ontvangs en routering van notificaties en logging van ontvangen en gerouteerde signalen (ApplicationFunction) Inwinnen en routeren van notificaties ApplicationComponent Notificatierouteringco- mponent ApplicationFunction Beheer van waterkering ApplicationComponent Waterkeringbeheersy- steem component ApplicationComponent Mobiele inspectie component ApplicationFunction Beheer van afvalwatersysteem ApplicationComponent Afvalwaterzuiveringb- eheersysteem component ApplicationComponent Mobiele inspectie component ApplicationFunction Beheer van watersysteem ApplicationComponent Watersysteembeheer- systeem component ApplicationComponent Mobiele inspectie component Functionaliteit waarmee een burger of bedrijf zijn gegevens kan inzien, lopende zaken kan volgen en waarmee persoonlijke gegevens, zoals het e-mail adres of telefoonnummer, kan worden gewijzigd. De burger kan aanlopende zaken documenten toevoegen en gegevens aanvullen. Dit kan (op termijn) worden ingevuld via mijnoverheid.nl. (ApplicationFunction) Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens Website die toegang biedt tot gepersonaliseerde digitale dienstverlening van het waterschap (ApplicationComponent) MijnWaterschap component Functionaliteit voor het beheren van meldingen van incidentenen calamiteiten in de openbare ruimte en keur (ApplicationFunction) Beheren van meldingen incidenten openbare ruimte en keur ApplicationComponent Meldingen incidenten en calamiteitencompone- nt ApplicationFunction Monitoren, plaatsen en analyseren van social media berichten ApplicationComponent Mediamonitor- en webcarecomponent Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van medewerkergegevens. (ApplicationFunction) Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van medewerkergegevens ApplicationComponent Medewerker registratiecomponent Functionaliteit voor het cre?ren en tonen van managementinformatie. Hieronder valt functionaliteit voor het integreren van gegevens en het maken en tonen van standaard en custom rapportages of trendanalyes. (ApplicationFunction) Beheren van managementinformatie ApplicationComponent Managementinformati- ecomponent Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van logrecords die door informatiesystemen zijn aangemaakt. (ApplicationFunction) Registreren en delen van loggegevens ApplicationComponent Loggingcomponent Functionaliteit voor het transformeren en integreren van gegevens. (ApplicationFunction) Transformeren en integreren van linked gegevens ApplicationComponent Linked Data component Functionaliteit voor het doen meldingen naar het KLIC loket van het Kadaster in het kader van de WIBON en het verwerken van gegevens daarvan (ApplicationFunction) Ondersteunen van grondroeren en KLIC meldingen ApplicationComponent KLIC of WIBON component Functionaliteit om te meten hoe tevreden afnemers zijn over dienstenlevering. Bijvoorbeeld door klanten bij het verlaten van het waterschapshuis via een touchpanel te laten scoren hoe tevreden zij zijn over de dienstverlening. (ApplicationFunction) Klanttevredenheidsmeting en analyse ApplicationComponent Klanttevredenheidco- mponent Functionaliteit voor het aannemen, behandelen en terugmelden van klachten en meldingen Klachten en meldingen kunnen afkomstig zijn van inwoners, bedrijven of medewerkers. (ApplicationFunction) Beheren van klachten en meldingen Generiek inzetbaar systeem voor vastlegging van klachten van burgers, bedrijven en instellingen die via een kanaal bij de gemeente binnenkomen. (ApplicationComponent) Klachten- en meldingencomponent Functionaliteit die het waterschap beschikbaar stelt aan ketenpartners om facturen of declaraties (bij voorkeur elektronisch) in te kunnen dienen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van factuur en declaratieindiening ApplicationComponent Ketenpartner portaalcomponent Functionaliteit die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om informatie aan te leveren, zoals statistische en verantwoordingsinformatie (ApplicationFunction) Aanleveren van informatie ApplicationComponent Ketenpartner portaalcomponent Functionaliteit waarmee open data worden ontsloten naar applicaties of apps. Open data is een term die wordt gebruikt om vrij beschikbare gegevens te duiden. Een uitgebreide beschrijving van de eigenschappen van open data is te vinden op http://data.overheid.nl (ApplicationFunction) Verzamelen en ontsluiten van data ApplicationComponent Gegevens portaalcomponent Functionaliteit om digitaal vastgelegde kennisinformatie te ontsluiten (ApplicationFunction) Ontsluiten van kennis Component voor het tonen en bewerken van informatie en kennis door medewerkers. (ApplicationComponent) Kennisbeheercompon- ent Functionaliteit voor het beheren van kennis. Meestal in de vorm van kennisregels. (ApplicationFunction) Ondersteunen van kennisbeheer Component voor het tonen en bewerken van informatie en kennis door medewerkers. (ApplicationComponent) Kennisbeheercompon- ent Functionaliteit voor het ondersteunen van dienstverlening via een call-center. (ApplicationFunction) Ondersteunen van callcenterwerkzaamheden Component voor het tonen en bewerken van informatie en kennis door medewerkers. (ApplicationComponent) Kennisbeheercompon- ent Functionaliteit voor het ondersteunen van dienstverlening via balies. (ApplicationFunction) Ondersteunen van baliedienstverlening Component voor het tonen en bewerken van informatie en kennis door medewerkers. (ApplicationComponent) Kennisbeheercompon- ent Functionaliteit voor het kunnen geven van bedrijfsadviezen en bieden van bedrijfsondersteuning (ApplicationFunction) Ondersteunen van bedrijfsadvies en ondersteuning Component voor het tonen en bewerken van informatie en kennis door medewerkers. (ApplicationComponent) Kennisbeheercompon- ent Het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden door het gebruik kunnen werken met documenten, rekenbladen, persoonlijke email en agenda. (ApplicationFunction) Ondersteunen van kantoorautomatisering ApplicationComponent Kantoorautomatiserin- gcomponent Functionaliteit voor het beschikbaar stellen van informatie en diensten aan gemeentelijke medewerkers. (ApplicationFunction) Publiceren van informatie voor medewerkers Systeem voor het realiseren en beheren van de interne website (website alleen te gebruiken door personeel van de gemeente). (ApplicationComponent) Intranetcomponent Functionaliteit om het verwerven van middelen en het bewaken van afspraken hierover te kunnen bewaken. (ApplicationFunction) Ondersteunen van inkoop en contractmanagement Een systeem dat het inkopen van producten alsook het beheren van leveranciers en contracten ondersteunt. (ApplicationComponent) Inkoopcomponent Functionaliteit ten dienste van applicaties voor het beheren van identiteiten, rollen en autorisaties van gebruikers. (ApplicationFunction) Registreren en delen van identiteiten en autorisaties De centrale opslagplaats voor het administreren van de identiteiten en rechten van gebruikers van IT- en informatiesystemen. (ApplicationComponent) Identiteit- en autorisatieregistratie component Functionaliteit voor het beheren van IT objecten (assets). Bv. hardware, software, licenties etc. (ApplicationFunction) Ondersteunen van IT objectenbeheer ApplicationComponent IT objectencomponent Functionaliteit voor het melden en afhandelen van incidenten, problemen en verzoeken. (ApplicationFunction) Ondersteunen helpdeskwerkzaamheden ApplicationComponent Helpdeskcomponent Functionaliteit voor het beheer en de exploitatie van grond-eigendommen in privaatrechtelijke zin. (ApplicationFunction) Beheren en exploiteren van grond-eigendommen Systeem voor het registreren van eigendommen van de gemeente en registratie van de gebruikers van die eigendommen. (ApplicationComponent) Grondzakenregistratie- component Functionaliteit voor het beheren en inwinnen van geometrische gegevens middels terrestrisch of fotogrammetrische toepassingen ten behoeve van vastleggen van de werkelijkheidheid in digitale bron bestanden. (ApplicationFunction) Beheren en inwinnen van geometrische gegevens Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten). (ApplicationComponent) Basisregistratie Grootschalige Topografie beheercomponent ApplicationComponent Fotogrammetrisch component ApplicationComponent Geo-gegevens beheercomponent (GIS) Functionaliteit voor het aanmaken van zaken, het tonen en bijwerken van zaakgegevens en bijbehorende documenten alsmede het agenderen van zaken en het tonen en bijwerken van zaaktypen. (ApplicationFunction) Beheren van zaken ApplicationComponent Generiek Zaakafhandelcompon- ent Functionaliteit voor het registreren en naar applicaties ontsluiten van basis- en aangehaakte gegevens. (ApplicationFunction) Registreren en delen van basisgegevens ApplicationComponent Enterprise Data Hub (EDH) component ApplicationComponent Gegevensmagazijnco- mponent Functionaliteit voor het (door)leveren van gegevens van een bron aan afnemende applicaties. Afnemers krijgen gegevens geleverd op basis van abonnementen die voor de afnemers zijn ingesteld. (ApplicationFunction) Distribueren en synchroniseren van gegevens ApplicationComponent Gegevensdistributiec- omponent Functionaliteit voor het registreren en delen van beschrijvingen van basis- en kerngegevens Deze functionaliteit registreert en deelt de beschrijving over beschikbare basis- en kerngegevens. Het component helpt om inzicht en overzicht te houden over welke gegevens er beschikbaar zijn en de onderlinge relaties tussen de gegevens. (ApplicationFunction) Registreren en delen van gegevensbeschrijvingen ApplicationComponent Gegevensbeschrijving- scomponent Functonaliteit om binnen een gebouw aanwezige installaties centraal aan te sturen, bedienen en laten samenwerken. (ApplicationFunction) Ondersteunen van gebouwinstallatiebeheer ApplicationComponent Gebouwinstallatieco- mponent ApplicationFunction Ondersteunen van financi?le processen Systeem voor financi?el management, administratie en budgetbeheersing. (ApplicationComponent) Financieel component Functionaliteit voor het het reserveren en administreren van facilitaire middelen. Bij facilitaire middelen kan het gaan om gebouwgebonden voorzieningen zoals ruimtes of parkeerplaatsen, maar ook om middelen waarbij veiligheidsapsecten van belang zijn zoals pasjes of sleutels voor toegang tot gebouwen of ruimtes. (ApplicationFunction) Ondersteunen van uitlenen facilitaire middelen Ondersteuning facilitaire zaken, ook wel Facilitair managementinformatiesysteem (MIS), of Executive Information System (EIS) genoemd. (ApplicationComponent) Facilitair reserveer- en uitleencomponent Functionaliteit voor het registreren en delen van kerngegevens (ApplicationFunction) Registreren en delen van kerngegevens ApplicationComponent Enterprise Data Hub (EDH) component Functionaliteit voor het registreren, delen en integreren van actuele en historische gegevens uit verschillende bronnen en het ontsluiten hiervan naar andere applicaties. (ApplicationFunction) Registreren en delen van gegevenssets ApplicationComponent Data warehousecomponen- t ApplicationComponent Enterprise Data Hub (EDH) component Functionaliteit waarmee burgers of ondernemers producten of diensten kunnen aanvragen en eventueel gewenste aanvullende informatie toe kunnen voegen. Bijvoorbeeld een (intelligente) formulierentoepassing waarmee aanvragen kunnen worden gedaan of waarbij na authenticatie bij een bestaande aanvraag gegevens kunnen worden toegevoegd. (ApplicationFunction) Aanvragen van producten en diensten Systeem voor ondersteuning van het publiceren, ontwerpen, bouwen en beheren van e-formulieren. (ApplicationComponent) E-formulieren publicatie-en beheercomponent Functionaliteit voor het registreren en delen van documenten. (ApplicationFunction) Registreren en delen van documenten ApplicationComponent Documentregistratiec- omponent Functionaliteit voor het genereren van documenten (ApplicationFunction) Genereren van documenten ApplicationComponent Documentcreatiecom- ponent Functionaliteit voor het beheren van documenten. Hieronder valt het aanmaken, bijwerken en verwijderen van documenten, alsmede functionaliteit voor het metadateren en ondertekenen van documenten (ApplicationFunction) Beheren van documenten ApplicationComponent Documentbeheercom- ponent Functionaliteit voor het digitaal ondertekenen van documenten. (ApplicationFunction) Digitaal ondertekenen documenten ApplicationComponent Digitale handtekeningcompon- ent Functionaliteit voor het maken van ontwerpen ten behoeve van de inrichting van de ruimte, zoals inrichting, (ApplicationFunction) Ontwikkelen van ruimtelijk ontwerpen ApplicationComponent Digitaal ontwerpencomponen- t (CAD) Functionaliteit voor het uitwisselen, transformeren en routeren van berichten (ApplicationFunction) Routeren en transformeren van berichten ApplicationComponent Elektronische ServiceBus (ESB) component ApplicationComponent Digikoppeling adapter component ApplicationComponent B2B Gateway component ApplicationComponent Message Queueing (MQ) Component ApplicationFunction Ondersteunen van contracten en SLA beheer Een systeem dat contracten met klanten en leveranciers beheert. (ApplicationComponent) Contractbeheercompo- nent ApplicationFunction Extraheren, Transleren en Laden van gegevens ApplicationComponent Data-laad-en transformatiecompon- ent (ETL) Functionaliteit voor het beheren van gegevens over (water)bodemsamenstelling. (ApplicationFunction) Beheren van (water)bodem en grondstromen Component voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO). Toelichting: (ApplicationComponent) Water- en bodembeheercompon- ent Functionaliteit voor het afhandelen van bezwaren en beroepen (ApplicationFunction) Ondersteunen van bezwaar- en beroep Een systeem dat het proces rondom het indienen van bezwaren en beroepen. (ApplicationComponent) Bezwaar- en beroepcomponent Functionaliteit om inzicht te geven in het democratische proces van besluitvorming. Bijvoorbeeld raadsbesluiten, notulen, agenda's van de Algemene raadsvergaderingen, etc. Informatie is beschikbaar in de vorm van tekst, beeld en geluid. (ApplicationFunction) Besluitvormingsproces transparantie Systeem voor ondersteuning van het politieke proces binnen een gemeente. Hiermee worden raads- en commissieagenda's, verslagen en overige raadsdocumenten bijgehouden, geordend, op het internet gepubliceerd en doorzoekbaar gemaakt met zoektechnologie en notificatiediensten, en discussiefora ondersteund. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformatiecomp- onent ApplicationFunction Bestuurlijk overleg en besluitvorming Systeem voor ondersteuning van het politieke proces binnen een gemeente. Hiermee worden raads- en commissieagenda's, verslagen en overige raadsdocumenten bijgehouden, geordend, op het internet gepubliceerd en doorzoekbaar gemaakt met zoektechnologie en notificatiediensten, en discussiefora ondersteund. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformatiecomp- onent Functionaliteit voor het maken van bestekken inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden. (ApplicationFunction) Maken van bestekken ApplicationComponent Bestekkencomponent Functionaliteit voor het uitvoeren en automatiseren van processen (ApplicationFunction) Aanmaken en geautomatiseerd uitvoeren van processen Component voor opslag en uitvoering van vooraf geconfigureerde processen. Toelichting: De component ondersteunt het vastleggen van gegevens over de wijze waarop bedrijfs- of werkprocessen moeten worden uitgevoerd (procesdefinities) en het daadwerkelijk uitvoeren daarvan. De BPM enginecomponent kan hiertoe andere applicaties, of actoren (via de Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)). (ApplicationComponent) BPM-engine component Component voor het ondersteunen tijdens calamiteitensituaties (ApplicationFunction) Ondersteunen calamiteitenzorg Systeem voor ondersteuning van processen rond crisispreventie- en beheersing. (ApplicationComponent) Calamiteitenzorgcom- ponent Functionaliteit voor het defini?ren, monitoren en analyseren van processen . (ApplicationFunction) Beheren van processen ApplicationComponent Business Proces Management (BPM) component Functionaliteit voor het ondersteunen van dienstverlening via balies. (ApplicationFunction) Ondersteunen van baliedienstverlening ApplicationComponent Baliecomponent Het beheren van ontwikkelde architectuurmodellen voor gebruik in verandertrajecten. Bijv. het bijhouden van modellen waarin, met behulp van architectuurelementen zoals functies, services en componenten, de huidige of gewenste situatie wordt beschreven. (ApplicationFunction) Beheren van architectuurmodellen ApplicationComponent Architectuurcompone- nt Functionaliteit voor het duurzaam opslaan, in stand en toegankelijk houden van informatieobjecten. (ApplicationFunction) Duurzaam opslaan en ontsluiten van informatieobjecten ApplicationComponent Archiefregistratiecom- ponent Functionaliteit voor het actief aan het publiek beschikbaarstellen van informatieobjecten. (ApplicationFunction) Beschikbaarstellen van informatieobjecten ApplicationComponent Archiefportaalcompon- ent Functionaliteit voor het in bewaring geven en beheren van informatieobjecten. (ApplicationFunction) Archiveren van informatieobjecten Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten. Toelichting: De component ondersteunt het beheren van informatieobjecten tijdens de gehele levenscyclus vanaf het eerste ontstaan tot en met definitieve verwijdering via onder andere identificeren, classificeren, archiveren, bewaren en soms vernietigen daarvan. Doelstelling is ondermeer om conform de wettelijke kaders de rechten en plichten van gemeente, burgers en bedrijven te beschrijven. Naast de term "informatieobject" wordt soms ook de term "record" gebruikt. De opslag en ontsluiting van informatieobjecten vindt plaats via de gedeelde functie "Opslaan en ontsluiten informatieobjecten". (ApplicationComponent) Archiefbeheercompon- ent Functionaliteit voor burgers, bedrijven en instellingen om afspraken te maken met de gemeente, bijvoorbeeld in het kader van werken op afspraak. (ApplicationFunction) Maken van afspraken Component voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren. Toelichting: Afspraken kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het verlenen van diensten op een bepaald tijdstip. Burgers en bedrijven kunnen via voorzieningen binnen de website zelf afspraken maken. (ApplicationComponent) Afsprakenbeheercom- ponent Functionaliteit waarmee afspraken vastgelegd kunnen worden. Afspraken kunnen ge?nitieerd worden door de burger, een bedrijf en/of door het waterschap. (ApplicationFunction) Beheren van afspraken Component voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren. Toelichting: Afspraken kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het verlenen van diensten op een bepaald tijdstip. Burgers en bedrijven kunnen via voorzieningen binnen de website zelf afspraken maken. (ApplicationComponent) Afsprakenbeheercom- ponent Functionaliteit voor het autoriseren en fysiek mogelijk maken van toegang tot gebouwen, ruimtes en locaties. (ApplicationFunction) Ondersteunen van gebouw-, ruimte- en locatietoegang ApplicationComponent Aanwezigheid- en toegangscontrolecom- ponent Functionaliteit die burgers of bedrijven in staat stelt om afgenomen producten of diensten, bijbehorende leges of andere verschuldigde bedragen af te rekenen. (ApplicationFunction) Afrekenen van producten en diensten Functionaliteit waarmee ingespeeld kan worden op idee?n en denkkracht van inwoners en bedrijven. Via burgerparticipatie worden bewoners uit het gebied samenwerkingspartners bij planning, ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid. Het doel van burgerparticipatie kan verschillen, er is geen vast format voor; de uitkomst ervan staat niet vast. (ApplicationFunction) Ondersteunen van burgerparticipatie Functionaliteit voor het registreren en delen van beschrijvingen van (web)services Deze functionaliteit registreert en ontsluit metagegevens over beschikbare services (bijv. aanroepadres, parameters, functies). Het component helpt om overzicht te houden over welke services, in welke vorm, aanwezig zijn en kunnen worden gebruikt. Afhankelijk van hoe geavanceerd het systeem is biedt het ontwikkelaars en applicaties mogelijkheden om aan de hand van beschikbare services te kunnen gebruiken. (ApplicationFunction) Registreren en delen van servicebeschrijving- en Functionaliteit waarmee ingelanden de onderhoudsplicht van een watergang kan inzien en hierop kan reageren met correcties. De beoordeling op de reactie kan worden gevolgd. Ingelanden kunnen digitaal de gegevens omtrent onderhoud van een watergang waarvoor hij/zij onderhoudsplichtig is inzien. (ApplicationFunction) Tonen onderhoudsplicht watergangen Het uitvoeren en bewaken van benodigde maatregelen, processen en procedures voor adequate beveiliging en privacy. (ApplicationFunction) Beheren en implementeren van beveiligingsmaatregelen ApplicationComponent Beveiliging- en privacycomponent AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssociationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssociationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssociationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssociationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship FlowRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 08-03-2019 15:42:57 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 08-03-2019 15:42:57 CET
Legenda


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view AP06-Applicatiefuncties met referentiecomponenten
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : EnterpriseArchitectuurWILMA(HenA's)/0.2/id-rxm00fc02c3000084ad00000000s-view
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur WILMA (HenA's)
Label  : AP06-Applicatiefuncties met referentiecomponenten
Publiceren  : Softwarecatalogus en GEMMA Online en redactie
Object ID  : id-rxm00fc02c3000084ad00000000s_view
Elementen  : 
Relaties  :