BF01-Bedrijfsfuncties

BF01-Bedrijfsfuncties
BusinessFunction Primair uitvoerende functie Het geheel van activiteiten om in het waterschap op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensbeheer Applicatievoorzieningen dragen zorg voor het koppelen van applicaties ten behoeve van het uitwisselen van data voor een specifiek doeleinden. (BusinessFunction) Integratievoorzieningen BusinessFunction Besturende functies De bedrijfsfunctie Besturing is ervoor verantwoordelijk dat door het plannen, doen uitvoeren, verantwoorden en bijsturen/gericht be?nvloeden van activiteiten de doelstellingen van het waterschap gerealiseerd worden. (BusinessFunction) Besturing Verantwoordelijk voor het formuleren en bewaken van de strategie en het beleid volgens welke het waterschap haar doelstellingen wil realiseren. (BusinessFunction) Strategie en beleid Verantwoordelijk voor het vaststellen en bewaken van de normen en kaders waarbinnen het waterschap haar doelstellingen moet realiseren. (BusinessFunction) Norm- en kaderstelling Verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van de plannen volgens welke het waterschap haar doelstellingen wil realiseren. (BusinessFunction) Planvorming Verantwoordelijk voor het controleren en bijsturen van de uitvoering van de plannen volgens welke het waterschap haar doelstellingen wil realiseren. (BusinessFunction) Control De bedrijfsfunctie Externe verantwoording is ervoor verantwoordelijk dat voldaan wordt aan de door wet- en regelgeving verplicht gestelde oplevering van verantwoordingsrapportages. (BusinessFunction) Externe verantwoording BusinessFunction Rapporteren De bedrijfsfunctie Calamiteitenzorg is ervoor verantwoordelijk dat het waterschap voorbereidt is op gebeurtenissen, al dan niet plotseling optredend, met zodanig ernstige gevolgen voor waterkering, waterbeheersing en/of waterkwaliteit dat het noodzakelijk kan zijn af te wijken van het bestuurlijk vastgestelde beleid en/of gangbare procedures, of beslissingen te nemen waarin het vastgestelde beleid niet voorziet. (BusinessFunction) Calamiteitenzorg Verantwoordelijk voor het voorbereiden op het optreden van een calamiteit, door het opstellen van calamiteitenplannen, opleiden van medewerkers etc. en het nemen van maatregelen ter voorkoming van het optreden van calamiteiten. (BusinessFunction) Voorbereiden calamiteit Verantwoordelijk voor het beperken van de gevolgen van een calamiteit en het zo snel mogelijk cre?ren van een zekergestelde situatie. (BusinessFunction) Bestrijden calamiteit Verantwoordelijk voor het evalueren van een opgetreden calamiteit en het initi?ren van maatregelen om voorbereiding en bestrijding te verbeteren. (BusinessFunction) Evalueren calamiteit BusinessFunction Primaire functies De bedrijfsfunctie Belastingheffing en invoering is ervoor verantwoordelijk dat de primaire financi?le middelen voor het uitvoeren van de taken worden gegenereerd middels het opleggen van aanslagen aan burgers en bedrijven. (BusinessFunction) Belastingheffing Verantwoordelijk voor het vaststellen van de door burgers en bedrijven te betalen belastingsom. (BusinessFunction) Vaststelling heffing Verantwoordelijk voor het kenbaar maken van de te betalen belastingsom aan burgers en bedrijven. (BusinessFunction) Opleggen aanslag Verantwoordelijk voor het innen van de aan burgers en bedrijven opgelegde belastingsom. (BusinessFunction) Invorderen Verantwoordelijk voor het behandelen van bezwaren en beroepen die naar aanleiding van opgelegde aanslagen zijn ontvangen. (BusinessFunction) Verwerken bezwaar/beroep De bedrijfsfunctie Regulering is ervoor verantwoordelijk dat er geen ongewenste invloeden van de omgeving zijn op de infrastructuur van het waterschap. (BusinessFunction) Regulering Verantwoordelijk voor het uitvaardigen van verordeningen die ongewenst gedrag uitsluiten of gewenst gedrag cre?ren. (BusinessFunction) Uitgeven verordening Verantwoordelijk voor het beschikken op aanvragen voor vergunningen en ontheffingen. (BusinessFunction) Verlenen vergunning Verantwoordelijk voor het toetsen van, reageren op en be?nvloeden van de beleid(vormende) en ruimtelijke plannen van derden. (BusinessFunction) Toetsen plannen Verantwoordelijk voor toezicht en toepassing van (juridische) middelen gericht op het naleven van de keur, Waterwet en andere wet- en regelgeving, alsmede daaraan gerelateerde overeenkomsten. (BusinessFunction) Handhaving De bedrijfsfunctie Waterkeringenbeheer is ervoor verantwoordelijk dat Nederland beschermd is tegen overstromingen. (BusinessFunction) Waterkeringenbeheer Verantwoordelijk voor het tijdig meten van de staat van de waterkeringen. (BusinessFunction) Meten waterkering Verantwoordelijk voor het tijdig visueel inspecteren van de waterkering. (BusinessFunction) Inspecteren waterkering Verantwoordelijk voor het op basis van meetgegevens en prognoses beoordelen van de staat van de waterkeringen. (BusinessFunction) Analyseren en toetsen waterkering Verantwoordelijk voor het in de juiste stand zetten van de waterkeringen. (BusinessFunction) Bedienen waterkering Verantwoordelijk voor het tijdig uit (laten) voeren van maatregelen die de staat van de waterkeringen op peil houden of brengen. (BusinessFunction) Initieren maatregelen waterkering Verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van preventief onderhoud, vernieuwen, herstellen van storingen en in stand houden van de waterkering (BusinessFunction) Beheer en onderhoud waterkering Verantwoordelijk voor het tijdig uit (laten) voeren van vernieuwingen in de waterkeringen. (BusinessFunction) Vernieuwen waterkering Verantwoordelijk voor het rapporteren over de staat van de waterkeringen. (BusinessFunction) Rapporteren waterkering De bedrijfsfunctie Watersysteembeheer is ervoor verantwoordelijk dat de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlakte en grondwater voldoen aan de gestelde normen. (BusinessFunction) Watersysteembeheer Verantwoordelijk voor het tijdig meten van de staat van het watersysteem. (BusinessFunction) Meten watersysteem Verantwoordelijk voor het tijdig visueel inspecteren van het watersysteem. (BusinessFunction) Inspecteren watersysteem Verantwoordelijk voor het op basis van meetgegevens en prognoses beoordelen van de staat van het watersysteem. (BusinessFunction) Analyseren en toetsen watersysteem Verantwoordelijk voor het in de juiste stand zetten van watersysteem onderdelen. (BusinessFunction) Bedienen watersysteem Verantwoordelijk voor het tijdig uit (laten) voeren van maatregelen die kwaliteit en kwantiteit van het water op peil houden of brengen. (BusinessFunction) Initieren maatregelen watersysteem Verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van preventief onderhoud, vernieuwen, herstellen van storingen en in stand houden van het watersysteem. (BusinessFunction) Beheer en onderhoud watersysteem Verantwoordelijk voor het tijdig uit (laten) voeren van vernieuwingen in het watersysteem. (BusinessFunction) Vernieuwen watersysteem Verantwoordelijk voor het rapporteren over de staat van het watersysteem. (BusinessFunction) Rapporteren watersysteem De bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering is ervoor verantwoordelijk dat aangeleverd afvalwater wordt gezuiverd. (BusinessFunction) Afvalwaterzuivering Verantwoordelijk voor het vervoeren van afvalwater naar de zuiveringsinstallatie. (BusinessFunction) Transporteren afvalwater Verantwoordelijk voor het zuiveren van afvalwater. (BusinessFunction) Zuiveren afvalwater Verantwoordelijk voor het verantwoord verwerken van het vervuilde slib. (BusinessFunction) Verwerken slib Verantwoordelijk voor het in de juiste stand zetten van zuiveringstechnische werken. (BusinessFunction) Bedienen afvalwaterzuiverin- g Verantwoordelijk voor het tijdig uit (laten) voeren van maatregelen die kwaliteit van de afvalwaterzuivering (de technische installatie) op peil houden of brengen. (BusinessFunction) Initieren maatregelen zuivering Verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van preventief onderhoud, vernieuwen, herstellen van storingen en in stand houden van de infrastructuur/installaties. (BusinessFunction) Beheer en onderhoud zuivering Verantwoordelijk voor het tijdig uit (laten) voeren van vernieuwingen in de afvalwaterketen. (BusinessFunction) Vernieuwen afvalwaterzuiverin- g Verantwoordelijk voor het rapporteren over de staat van de afvalwaterzuivering. (BusinessFunction) Rapporteren afvalwaterzuiverin- g BusinessFunction Klantcontactbeheer Verantwoordelijk voor het aangaan en onderhouden van contacten met externe relaties (klanten, partners, leveranciers, regelgevers). (BusinessFunction) Onderhouden relaties Verantwoordelijk voor het afhandelen van vragen, klachten, meldingen van relaties. (BusinessFunction) Afhandelen klantcontact BusinessFunction Ondersteunende functies Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. (BusinessFunction) Administratieve ondersteuning Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop- en contractmanageme- nt Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiele stromen. (BusinessFunction) Financien Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van het waterschap publiek verantwoord kan worden. (BusinessFunction) Informatie- en archiefbeheer Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) Communicatie Het ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatisering Het bewaken dat de organisatie en arbeidsomstandigheden voldoen aan alle aspecten van veiligheid en bewaking. (BusinessFunction) Veiligheid Het ervoor zorgdragen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Automatisering Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeel en organisatie Het ervoor zorgdragen dat projecten beheerst worden uitgevoerd. (BusinessFunction) Projectmanagemen- t Het zorgdragen van intern beheer en onderhoud van gebouwen, facilitaire zaken, goederenafhandeling en bedrijfshulpverlening, (BusinessFunction) Huisvesting Deze svg is op 08-04-2019 15:01:54 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 08-04-2019 15:01:54 CEST
Legenda


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view BF01-Bedrijfsfuncties
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : EnterpriseArchitectuurWILMA(HenA's)/0.2/id-rxm00fc02c300000f7f00000000s-view
ArchiMate-model  : Enterprise Architectuur WILMA (HenA's)
Label  : BF01-Bedrijfsfuncties
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : id-rxm00fc02c300000f7f00000000s_view
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)