Commitment en motivatie omtrent enterprise architectuur

Commitment en motivatie van het management zijn belangrijke factoren bij het succesvol maken en gebruiken van architectuur. Onder de belanghebbenden vallen niet alleen de architecten, maar ook en vooral het hogere business- en ICT-management en het projectmanagement. Business- en ICT-management zijn vooral belangrijk in de voorwaardenscheppende sfeer. Het architectuurproces krijgt dan voldoende tijd, geld en middelen en de architectuurproducten (architectuurprincipes en -modellen) worden gedragen door het management.

SCORE Niveau 0 Niveau A Niveau B Niveau C
Commitment en motivatie Het werken onder architectuur is niet onderkend Er is budget en tijd beschikbaar gesteld voor het werken onder architectuur Architectuur wordt erkend als management instrument Architectuur wordt erkend als strategisch instrument
Rollen en verantwoordelijkheden voor het werken onder architectuur zijn niet belegd. Bestuur/directie/managers zijn zich niet bewust van eventuele architectuurinitiatieven. De eventuele architectuurachtige initiatieven zijn low profile en komen vanuit individuele medewerkers. Er is structureel capaciteit en budget beschikbaar gesteld voor het werken onder architectuur. Het ICT management ziet het belang van architectuur. Business- en ICT management erkennen en dragen uit dat werken onder architectuur een onlosmakelijk onderdeel is van het besturen en uitvoeren van veranderingen. Het management neemt ook de consequenties van het werken onder architectuur in termen van capaciteit, formatie en budget. Het management stuurt daarmee op tijd, geld en kwaliteit voor het werken onder architectuur. Bestuur/directie/managers geven blijk van het brede besef dat het werken onder architectuur waarde toevoegt bij het realiseren van de strategie van de organisatie en dat continue aandacht voor de kwaliteit van het werken onder architectuur gerechtvaardigd is. Bestuur/directie/management steunt het continue verbeteren van het werken onder architectuur.
Niveau waterschappen AA en Maas
Brabantse Delta
Waternet
Hollands Noorderkwartier
Rijnland & Schieland en Krimpenerwaard
Vechtstromen
Vallei en Veluwe
Rijn en IJssel
Noorderzijlvest
Fryslân
Hunze en Aas
het Waterschapshuis
de Dommel
de Stichtse Rijnlanden
Rivierenland
Hollandse Delta
Delfland
Drentse en Overijsselse Delta
Zuiderzeelanden


12. commitment & motivatie.jpg