Bedrijfsobjectmodel

Ga naar: navigatie, zoeken


Onderdeel van Waterprocessen en organisatie


Functiedomein
Architectuur-aspect
waterprocessen en organisatie
Thema
Volwassenheid
Contact
Normatief


Het bedrijfsobjectmodel geeft de zaken weer waarover de waterschappen gegevens willen vastleggen. Gegevens worden vastgelegd in en gebruikt door bedrijfsfuncties. Hierbij is het belangrijk te beseffen dat gegevens regelmatig worden gebruikt in andere bedrijfsfuncties dan waarin ze worden vastgelegd. Dat betekent dat gegevens op een ‘open’ wijze moeten worden vastgelegd: domeinonafhankelijk.


Het bedrijfsobjectmodel wordt gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • In projecten waar sprake is van invoering van nieuwe informatiesystemen, wordt het bedrijfsobjectmodel gebruikt om aan te geven op welk type gegevens het informatiesysteem betrekking heeft, en hoe met vastlegging, uitwisseling en beheer van de gegevens moet worden omgegaan. Dit gebeurt onder andere door voor de relevante bedrijfsobjecten te onderzoeken in hoeverre ze al in andere informatiesystemen beheerd worden en hoe daar op aangesloten kan worden. Zo kan redundantie van vastlegging van gegevens worden voorkomen. In de PSA wordt het bedrijfsobjectmodel gebruikt om aan te geven op welke bedrijfsobjecten het project betrekking heeft.
  • Het bedrijfsobjectmodel wordt ook gebruikt bij de afbakening van informatiesystemen, doordat het een eerste structurering geeft van de bedrijfsobjecten waarover gegevens moeten worden vastgelegd. Zo helpt het bedrijfsobjectmodel bijvoorbeeld om een helder onderscheid te maken tussen ‘ruwe’ metingen (observaties) en de interpretatie er van. Door zo’n onderscheid vanaf het begin te maken, kan latere verwarring of verlies van basale gegevens voorkomen worden.


Het bedrijfsobjectmodel geeft de bedrijfsobjecten die essentieel zijn voor de waterschappen. Onderstaande figuur toont een overzicht.

KlantLeverancierPartnerRegelgeverRelatieAanslagBetalingBelastingOnderhoudsopdrachtBedieningshandelingInrichtingsactieHandhavingsactieBeheersactieOordeelCalamiteitPrognoseIncidentInterpretatieMetingInspectieMeldingObservatieWaterbeheerplanStrategisch planProgrammaplan...CalamiteitenplanPlanNormKeurLeggerWateradviesVerordeningVergunningRegelWatersysteemWegMeetnetZuiveringstechnisch werkWaterkeringInfrastructuurelementBedrijfsobjectmodel.png
Over deze afbeelding


Het bedrijfsobjectmodel geeft de belangrijkste zaken weer waarover de waterschappen informatie vastleggen, uitwisselen en gebruiken. Kern van het model vormen de infrastructuur elementen, te weten waterkeringen, watersystemen, zuiveringstechnische installaties, wegen en meetnet. Dit zijn de zaken waarmee de waterschappen hun taakstellingen realiseren en die onder beheer van de waterschappen vallen (met de kanttekening dat wegen bij slechts zes waterschappen in beheer zijn). De waterschappen werken niet in isolatie, maar hebben te maken met verschillende soorten relaties, waaronder klanten (burgers/ingezetenen), die belasting betalen. De waterschappen stellen plannen op die betrekking hebben op de infrastructuur en die moeten borgen dat de infrastructuur voldoet aan de gestelde regels. Om te bewaken of dit inderdaad het geval is, wordt de infrastructuur gemonitord waarbij observaties worden vastgelegd. Na analyse van de observaties worden de uitkomsten (interpretaties) vastgelegd. Op grond van de plannen of interpretaties worden beheeracties opgestart, die leiden tot veranderingen in elementen van de fysieke infrastructuur. Om het werk van de waterschappen te financieren wordt onder andere belasting geheven en geadministreerd.


Het bedrijfsobjectmodel geeft structuur aan de gegevenshuishouding. Het geeft de belangrijkste objecten aan. Daarmee kan het als kapstok dienen voor de meer gedetailleerde gegevensmodellen als de WIA en de Aquo. Het bedrijfsobjectmodel levert een taal waarop de verschillende reeds bestaande modellen afgebeeld kunnen worden en waarmee ze ook onderling vergeleken kunnen worden. Het bedrijfsobjectmodel is als het ware het skelet, de WIA objectbeschrijvingen zijn het vlees op de botten, en de Aquo logische datamodellen vormen de spieren die alles laten werken.


In onderstaande tabel zijn de bedrijfsobjecten gedefinieerd.De gegevens die over de bedrijfsobjecten worden vastgelegd, worden gebruikt in de bedrijfsfuncties. Om dit gebruik te ondersteunen biedt de informatievoorziening gegevensverwerkende functies, de informatiefuncties. Deze worden beschreven in informatiefuncties.