Bedrijfsfuncties Waterschap Hunze en Aa's

Hieronder staan de Bedrijfsfuncties zoals deze door Waterschap Hunze en Aa's zijn geïnventariseerd. Deels door hergebruik van GEMMA, deels door daar waterschapspecifieke bedrijfsfuncties daar aan toe te voegen.


BusinessFunction Primair uitvoerende functie Het geheel van activiteiten om in het waterschap op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensbeheer Applicatievoorzieningen dragen zorg voor het koppelen van applicaties ten behoeve van het uitwisselen van data voor een specifiek doeleinden. (BusinessFunction) Integratievoorzieningen BusinessFunction Besturende functies De bedrijfsfunctie Besturing is ervoor verantwoordelijk dat door het plannen, doen uitvoeren, verantwoorden en bijsturen/gericht be?nvloeden van activiteiten de doelstellingen van het waterschap gerealiseerd worden. (BusinessFunction) Besturing Verantwoordelijk voor het formuleren en bewaken van de strategie en het beleid volgens welke het waterschap haar doelstellingen wil realiseren. (BusinessFunction) Strategie en beleid Verantwoordelijk voor het vaststellen en bewaken van de normen en kaders waarbinnen het waterschap haar doelstellingen moet realiseren. (BusinessFunction) Norm- en kaderstelling Verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van de plannen volgens welke het waterschap haar doelstellingen wil realiseren. (BusinessFunction) Planvorming Verantwoordelijk voor het controleren en bijsturen van de uitvoering van de plannen volgens welke het waterschap haar doelstellingen wil realiseren. (BusinessFunction) Control De bedrijfsfunctie Externe verantwoording is ervoor verantwoordelijk dat voldaan wordt aan de door wet- en regelgeving verplicht gestelde oplevering van verantwoordingsrapportages. (BusinessFunction) Externe verantwoording BusinessFunction Rapporteren De bedrijfsfunctie Calamiteitenzorg is ervoor verantwoordelijk dat het waterschap voorbereidt is op gebeurtenissen, al dan niet plotseling optredend, met zodanig ernstige gevolgen voor waterkering, waterbeheersing en/of waterkwaliteit dat het noodzakelijk kan zijn af te wijken van het bestuurlijk vastgestelde beleid en/of gangbare procedures, of beslissingen te nemen waarin het vastgestelde beleid niet voorziet. (BusinessFunction) Calamiteitenzorg Verantwoordelijk voor het voorbereiden op het optreden van een calamiteit, door het opstellen van calamiteitenplannen, opleiden van medewerkers etc. en het nemen van maatregelen ter voorkoming van het optreden van calamiteiten. (BusinessFunction) Voorbereiden calamiteit Verantwoordelijk voor het beperken van de gevolgen van een calamiteit en het zo snel mogelijk cre?ren van een zekergestelde situatie. (BusinessFunction) Bestrijden calamiteit Verantwoordelijk voor het evalueren van een opgetreden calamiteit en het initi?ren van maatregelen om voorbereiding en bestrijding te verbeteren. (BusinessFunction) Evalueren calamiteit BusinessFunction Primaire functies De bedrijfsfunctie Belastingheffing en invoering is ervoor verantwoordelijk dat de primaire financi?le middelen voor het uitvoeren van de taken worden gegenereerd middels het opleggen van aanslagen aan burgers en bedrijven. (BusinessFunction) Belastingheffing Verantwoordelijk voor het vaststellen van de door burgers en bedrijven te betalen belastingsom. (BusinessFunction) Vaststelling heffing Verantwoordelijk voor het kenbaar maken van de te betalen belastingsom aan burgers en bedrijven. (BusinessFunction) Opleggen aanslag Verantwoordelijk voor het innen van de aan burgers en bedrijven opgelegde belastingsom. (BusinessFunction) Invorderen Verantwoordelijk voor het behandelen van bezwaren en beroepen die naar aanleiding van opgelegde aanslagen zijn ontvangen. (BusinessFunction) Verwerken bezwaar/beroep De bedrijfsfunctie Regulering is ervoor verantwoordelijk dat er geen ongewenste invloeden van de omgeving zijn op de infrastructuur van het waterschap. (BusinessFunction) Regulering Verantwoordelijk voor het uitvaardigen van verordeningen die ongewenst gedrag uitsluiten of gewenst gedrag cre?ren. (BusinessFunction) Uitgeven verordening Verantwoordelijk voor het beschikken op aanvragen voor vergunningen en ontheffingen. (BusinessFunction) Verlenen vergunning Verantwoordelijk voor het toetsen van, reageren op en be?nvloeden van de beleid(vormende) en ruimtelijke plannen van derden. (BusinessFunction) Toetsen plannen Verantwoordelijk voor toezicht en toepassing van (juridische) middelen gericht op het naleven van de keur, Waterwet en andere wet- en regelgeving, alsmede daaraan gerelateerde overeenkomsten. (BusinessFunction) Handhaving De bedrijfsfunctie Waterkeringenbeheer is ervoor verantwoordelijk dat Nederland beschermd is tegen overstromingen. (BusinessFunction) Waterkeringenbeheer Verantwoordelijk voor het tijdig meten van de staat van de waterkeringen. (BusinessFunction) Meten waterkering Verantwoordelijk voor het tijdig visueel inspecteren van de waterkering. (BusinessFunction) Inspecteren waterkering Verantwoordelijk voor het op basis van meetgegevens en prognoses beoordelen van de staat van de waterkeringen. (BusinessFunction) Analyseren en toetsen waterkering Verantwoordelijk voor het in de juiste stand zetten van de waterkeringen. (BusinessFunction) Bedienen waterkering Verantwoordelijk voor het tijdig uit (laten) voeren van maatregelen die de staat van de waterkeringen op peil houden of brengen. (BusinessFunction) Initieren maatregelen waterkering Verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van preventief onderhoud, vernieuwen, herstellen van storingen en in stand houden van de waterkering (BusinessFunction) Beheer en onderhoud waterkering Verantwoordelijk voor het tijdig uit (laten) voeren van vernieuwingen in de waterkeringen. (BusinessFunction) Vernieuwen waterkering Verantwoordelijk voor het rapporteren over de staat van de waterkeringen. (BusinessFunction) Rapporteren waterkering De bedrijfsfunctie Watersysteembeheer is ervoor verantwoordelijk dat de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlakte en grondwater voldoen aan de gestelde normen. (BusinessFunction) Watersysteembeheer Verantwoordelijk voor het tijdig meten van de staat van het watersysteem. (BusinessFunction) Meten watersysteem Verantwoordelijk voor het tijdig visueel inspecteren van het watersysteem. (BusinessFunction) Inspecteren watersysteem Verantwoordelijk voor het op basis van meetgegevens en prognoses beoordelen van de staat van het watersysteem. (BusinessFunction) Analyseren en toetsen watersysteem Verantwoordelijk voor het in de juiste stand zetten van watersysteem onderdelen. (BusinessFunction) Bedienen watersysteem Verantwoordelijk voor het tijdig uit (laten) voeren van maatregelen die kwaliteit en kwantiteit van het water op peil houden of brengen. (BusinessFunction) Initieren maatregelen watersysteem Verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van preventief onderhoud, vernieuwen, herstellen van storingen en in stand houden van het watersysteem. (BusinessFunction) Beheer en onderhoud watersysteem Verantwoordelijk voor het tijdig uit (laten) voeren van vernieuwingen in het watersysteem. (BusinessFunction) Vernieuwen watersysteem Verantwoordelijk voor het rapporteren over de staat van het watersysteem. (BusinessFunction) Rapporteren watersysteem De bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering is ervoor verantwoordelijk dat aangeleverd afvalwater wordt gezuiverd. (BusinessFunction) Afvalwaterzuivering Verantwoordelijk voor het vervoeren van afvalwater naar de zuiveringsinstallatie. (BusinessFunction) Transporteren afvalwater Verantwoordelijk voor het zuiveren van afvalwater. (BusinessFunction) Zuiveren afvalwater Verantwoordelijk voor het verantwoord verwerken van het vervuilde slib. (BusinessFunction) Verwerken slib Verantwoordelijk voor het in de juiste stand zetten van zuiveringstechnische werken. (BusinessFunction) Bedienen afvalwaterzuivering Verantwoordelijk voor het tijdig uit (laten) voeren van maatregelen die kwaliteit van de afvalwaterzuivering (de technische installatie) op peil houden of brengen. (BusinessFunction) Initieren maatregelen zuivering Verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van preventief onderhoud, vernieuwen, herstellen van storingen en in stand houden van de infrastructuur/installaties. (BusinessFunction) Beheer en onderhoud zuivering Verantwoordelijk voor het tijdig uit (laten) voeren van vernieuwingen in de afvalwaterketen. (BusinessFunction) Vernieuwen afvalwaterzuivering Verantwoordelijk voor het rapporteren over de staat van de afvalwaterzuivering. (BusinessFunction) Rapporteren afvalwaterzuivering BusinessFunction Klantcontactbeheer Verantwoordelijk voor het aangaan en onderhouden van contacten met externe relaties (klanten, partners, leveranciers, regelgevers). (BusinessFunction) Onderhouden relaties Verantwoordelijk voor het afhandelen van vragen, klachten, meldingen van relaties. (BusinessFunction) Afhandelen klantcontact BusinessFunction Ondersteunende functies Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. (BusinessFunction) Administratieve ondersteuning Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop- en contractmanagemen- t Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiele stromen. (BusinessFunction) Financien Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van het waterschap publiek verantwoord kan worden. (BusinessFunction) Informatie- en archiefbeheer Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) Communicatie Het ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatisering Het bewaken dat de organisatie en arbeidsomstandigheden voldoen aan alle aspecten van veiligheid en bewaking. (BusinessFunction) Veiligheid Het ervoor zorgdragen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Automatisering Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeel en organisatie Het ervoor zorgdragen dat projecten beheerst worden uitgevoerd. (BusinessFunction) Projectmanagemen- t Het zorgdragen van intern beheer en onderhoud van gebouwen, facilitaire zaken, goederenafhandeling en bedrijfshulpverlening, (BusinessFunction) Huisvesting Deze svg is op 22-04-2021 15:06:41 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 22-04-2021 15:06:41 CEST
ElementBeschrijving
Administratieve ondersteuningHet bieden van ondersteuning bij administratieve taken.
Afhandelen klantcontactVerantwoordelijk voor het afhandelen van vragen, klachten, meldingen van relaties.
AfvalwaterzuiveringDe bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering is ervoor verantwoordelijk dat aangeleverd afvalwater wordt gezuiverd.
Analyseren en toetsen waterkeringVerantwoordelijk voor het op basis van meetgegevens en prognoses beoordelen van de staat van de waterkeringen.
Analyseren en toetsen watersysteemVerantwoordelijk voor het op basis van meetgegevens en prognoses beoordelen van de staat van het watersysteem.
AutomatiseringHet ervoor zorgdragen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie..
Bedienen afvalwaterzuiveringVerantwoordelijk voor het in de juiste stand zetten van zuiveringstechnische werken.
Bedienen waterkeringVerantwoordelijk voor het in de juiste stand zetten van de waterkeringen.
Bedienen watersysteemVerantwoordelijk voor het in de juiste stand zetten van watersysteem onderdelen.
Beheer en onderhoud waterkeringVerantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van preventief onderhoud, vernieuwen, herstellen van storingen en in stand houden van de waterkering
Beheer en onderhoud watersysteemVerantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van preventief onderhoud, vernieuwen, herstellen van storingen en in stand houden van het watersysteem.
Beheer en onderhoud zuiveringVerantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van preventief onderhoud, vernieuwen, herstellen van storingen en in stand houden van de infrastructuur/installaties.
BelastingheffingDe bedrijfsfunctie Belastingheffing en invoering is ervoor verantwoordelijk dat de primaire financi?le middelen voor het uitvoeren van de taken worden gegenereerd middels het opleggen van aanslagen aan burgers en bedrijven.
Bestrijden calamiteitVerantwoordelijk voor het beperken van de gevolgen van een calamiteit en het zo snel mogelijk cre?ren van een zekergestelde situatie.
Besturende functies
BesturingDe bedrijfsfunctie Besturing is ervoor verantwoordelijk dat door het plannen, doen uitvoeren, verantwoorden en bijsturen/gericht be?nvloeden van activiteiten de doelstellingen van het waterschap gerealiseerd worden.
CalamiteitenzorgDe bedrijfsfunctie Calamiteitenzorg is ervoor verantwoordelijk dat het waterschap voorbereidt is op gebeurtenissen, al dan niet plotseling optredend, met zodanig ernstige gevolgen voor waterkering, waterbeheersing en/of waterkwaliteit dat het noodzakelijk kan zijn af te wijken van het bestuurlijk vastgestelde beleid en/of gangbare procedures, of beslissingen te nemen waarin het vastgestelde beleid niet voorziet.
CommunicatieHet ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen.
ControlVerantwoordelijk voor het controleren en bijsturen van de uitvoering van de plannen volgens welke het waterschap haar doelstellingen wil realiseren.
Evalueren calamiteitVerantwoordelijk voor het evalueren van een opgetreden calamiteit en het initi?ren van maatregelen om voorbereiding en bestrijding te verbeteren.
Externe verantwoordingDe bedrijfsfunctie Externe verantwoording is ervoor verantwoordelijk dat voldaan wordt aan de door wet- en regelgeving verplicht gestelde oplevering van verantwoordingsrapportages.
FinancienHet zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiele stromen.
GegevensbeheerHet geheel van activiteiten om in het waterschap op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken.
HandhavingVerantwoordelijk voor toezicht en toepassing van (juridische) middelen gericht op het naleven van de keur, Waterwet en andere wet- en regelgeving, alsmede daaraan gerelateerde overeenkomsten.
HuisvestingHet zorgdragen van intern beheer en onderhoud van gebouwen, facilitaire zaken, goederenafhandeling en bedrijfshulpverlening,
Informatie- en archiefbeheerHet ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van het waterschap publiek verantwoord kan worden.
InformatiseringHet ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie..
Initieren maatregelen waterkeringVerantwoordelijk voor het tijdig uit (laten) voeren van maatregelen die de staat van de waterkeringen op peil houden of brengen.
Initieren maatregelen watersysteemVerantwoordelijk voor het tijdig uit (laten) voeren van maatregelen die kwaliteit en kwantiteit van het water op peil houden of brengen.
Initieren maatregelen zuiveringVerantwoordelijk voor het tijdig uit (laten) voeren van maatregelen die kwaliteit van de afvalwaterzuivering (de technische installatie) op peil houden of brengen.
Inkoop- en contractmanagementHet verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier.
Inspecteren waterkeringVerantwoordelijk voor het tijdig visueel inspecteren van de waterkering.
Inspecteren watersysteemVerantwoordelijk voor het tijdig visueel inspecteren van het watersysteem.
IntegratievoorzieningenApplicatievoorzieningen dragen zorg voor het koppelen van applicaties ten behoeve van het uitwisselen van data voor een specifiek doeleinden.
InvorderenVerantwoordelijk voor het innen van de aan burgers en bedrijven opgelegde belastingsom.
Juridische ondersteuningHet bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving.
Klantcontactbeheer
Meten waterkeringVerantwoordelijk voor het tijdig meten van de staat van de waterkeringen.
Meten watersysteemVerantwoordelijk voor het tijdig meten van de staat van het watersysteem.
Norm- en kaderstellingVerantwoordelijk voor het vaststellen en bewaken van de normen en kaders waarbinnen het waterschap haar doelstellingen moet realiseren.
Onderhouden relatiesVerantwoordelijk voor het aangaan en onderhouden van contacten met externe relaties (klanten, partners, leveranciers, regelgevers).
Ondersteunende functies
Opleggen aanslagVerantwoordelijk voor het kenbaar maken van de te betalen belastingsom aan burgers en bedrijven.
Personeel en organisatieHet ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen.
PlanvormingVerantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van de plannen volgens welke het waterschap haar doelstellingen wil realiseren.
Primair uitvoerende functie
Primaire functies
ProjectmanagementHet ervoor zorgdragen dat projecten beheerst worden uitgevoerd.
Rapporteren
Rapporteren afvalwaterzuiveringVerantwoordelijk voor het rapporteren over de staat van de afvalwaterzuivering.
Rapporteren waterkeringVerantwoordelijk voor het rapporteren over de staat van de waterkeringen.
Rapporteren watersysteemVerantwoordelijk voor het rapporteren over de staat van het watersysteem.
ReguleringDe bedrijfsfunctie Regulering is ervoor verantwoordelijk dat er geen ongewenste invloeden van de omgeving zijn op de infrastructuur van het waterschap.
Strategie en beleidVerantwoordelijk voor het formuleren en bewaken van de strategie en het beleid volgens welke het waterschap haar doelstellingen wil realiseren.
Toetsen plannenVerantwoordelijk voor het toetsen van, reageren op en be?nvloeden van de beleid(vormende) en ruimtelijke plannen van derden.
Transporteren afvalwaterVerantwoordelijk voor het vervoeren van afvalwater naar de zuiveringsinstallatie.
Uitgeven verordeningVerantwoordelijk voor het uitvaardigen van verordeningen die ongewenst gedrag uitsluiten of gewenst gedrag cre?ren.
Vaststelling heffingVerantwoordelijk voor het vaststellen van de door burgers en bedrijven te betalen belastingsom.
VeiligheidHet bewaken dat de organisatie en arbeidsomstandigheden voldoen aan alle aspecten van veiligheid en bewaking.
Verlenen vergunningVerantwoordelijk voor het beschikken op aanvragen voor vergunningen en ontheffingen.
Vernieuwen afvalwaterzuiveringVerantwoordelijk voor het tijdig uit (laten) voeren van vernieuwingen in de afvalwaterketen.
Vernieuwen waterkeringVerantwoordelijk voor het tijdig uit (laten) voeren van vernieuwingen in de waterkeringen.
Vernieuwen watersysteemVerantwoordelijk voor het tijdig uit (laten) voeren van vernieuwingen in het watersysteem.
Verwerken bezwaar/beroepVerantwoordelijk voor het behandelen van bezwaren en beroepen die naar aanleiding van opgelegde aanslagen zijn ontvangen.
Verwerken slibVerantwoordelijk voor het verantwoord verwerken van het vervuilde slib.
Voorbereiden calamiteitVerantwoordelijk voor het voorbereiden op het optreden van een calamiteit, door het opstellen van calamiteitenplannen, opleiden van medewerkers etc. en het nemen van maatregelen ter voorkoming van het optreden van calamiteiten.
WaterkeringenbeheerDe bedrijfsfunctie Waterkeringenbeheer is ervoor verantwoordelijk dat Nederland beschermd is tegen overstromingen.
WatersysteembeheerDe bedrijfsfunctie Watersysteembeheer is ervoor verantwoordelijk dat de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlakte en grondwater voldoen aan de gestelde normen.
Zuiveren afvalwaterVerantwoordelijk voor het zuiveren van afvalwater.