Bedrijfsfuncties Waterschap Hunze en Aa's

Hieronder staan de Bedrijfsfuncties zoals deze door Waterschap Hunze en Aa's zijn geïnventariseerd. Deels door hergebruik van GEMMA, deels door daar waterschapspecifieke bedrijfsfuncties daar aan toe te voegen.


BusinessFunction Primair uitvoerende functie Het geheel van activiteiten om in het waterschap op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensbeheer Applicatievoorzieningen dragen zorg voor het koppelen van applicaties ten behoeve van het uitwisselen van data voor een specifiek doeleinden. (BusinessFunction) Integratievoorzieningen BusinessFunction Besturende functies De bedrijfsfunctie Besturing is ervoor verantwoordelijk dat door het plannen, doen uitvoeren, verantwoorden en bijsturen/gericht be?nvloeden van activiteiten de doelstellingen van het waterschap gerealiseerd worden. (BusinessFunction) Besturing Verantwoordelijk voor het formuleren en bewaken van de strategie en het beleid volgens welke het waterschap haar doelstellingen wil realiseren. (BusinessFunction) Strategie en beleid Verantwoordelijk voor het vaststellen en bewaken van de normen en kaders waarbinnen het waterschap haar doelstellingen moet realiseren. (BusinessFunction) Norm- enkaderstelling Verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van de plannen volgens welke het waterschap haar doelstellingen wil realiseren. (BusinessFunction) Planvorming Verantwoordelijk voor het controleren en bijsturen van de uitvoering van de plannen volgens welke het waterschap haar doelstellingen wil realiseren. (BusinessFunction) Control De bedrijfsfunctie Externe verantwoording is ervoor verantwoordelijk dat voldaan wordt aan de door wet- en regelgeving verplicht gestelde oplevering van verantwoordingsrapportages. (BusinessFunction) Externe verantwoording BusinessFunction Rapporteren De bedrijfsfunctie Calamiteitenzorg is ervoor verantwoordelijk dat het waterschap voorbereidt is op gebeurtenissen, al dan niet plotseling optredend, met zodanig ernstige gevolgen voor waterkering, waterbeheersing en/of waterkwaliteit dat het noodzakelijk kan zijn af te wijken van het bestuurlijk vastgestelde beleid en/of gangbare procedures, of beslissingen te nemen waarin het vastgestelde beleid niet voorziet. (BusinessFunction) Calamiteitenzorg Verantwoordelijk voor het voorbereiden op het optreden van een calamiteit, door het opstellen van calamiteitenplannen, opleiden van medewerkers etc. en het nemen van maatregelen ter voorkoming van het optreden van calamiteiten. (BusinessFunction) Voorbereidencalamiteit Verantwoordelijk voor het beperken van de gevolgen van een calamiteit en het zo snel mogelijk cre?ren van een zekergestelde situatie. (BusinessFunction) Bestrijdencalamiteit Verantwoordelijk voor het evalueren van een opgetreden calamiteit en het initi?ren van maatregelen om voorbereiding en bestrijding te verbeteren. (BusinessFunction) Evaluerencalamiteit BusinessFunction Primaire functies De bedrijfsfunctie Belastingheffing en invoering is ervoor verantwoordelijk dat de primaire financi?le middelen voor het uitvoeren van de taken worden gegenereerd middels het opleggen van aanslagen aan burgers en bedrijven. (BusinessFunction) Belastingheffing Verantwoordelijk voor het vaststellen van de door burgers en bedrijven te betalen belastingsom. (BusinessFunction) Vaststelling heffing Verantwoordelijk voor het kenbaar maken van de te betalen belastingsom aan burgers en bedrijven. (BusinessFunction) Opleggen aanslag Verantwoordelijk voor het innen van de aan burgers en bedrijven opgelegde belastingsom. (BusinessFunction) Invorderen Verantwoordelijk voor het behandelen van bezwaren en beroepen die naar aanleiding van opgelegde aanslagen zijn ontvangen. (BusinessFunction) Verwerkenbezwaar/beroep De bedrijfsfunctie Regulering is ervoor verantwoordelijk dat er geen ongewenste invloeden van de omgeving zijn op de infrastructuur van het waterschap. (BusinessFunction) Regulering Verantwoordelijk voor het uitvaardigen van verordeningen die ongewenst gedrag uitsluiten of gewenst gedrag cre?ren. (BusinessFunction) Uitgevenverordening Verantwoordelijk voor het beschikken op aanvragen voor vergunningen en ontheffingen. (BusinessFunction) Verlenenvergunning Verantwoordelijk voor het toetsen van, reageren op en be?nvloeden van de beleid(vormende) en ruimtelijke plannen van derden. (BusinessFunction) Toetsen plannen Verantwoordelijk voor toezicht en toepassing van (juridische) middelen gericht op het naleven van de keur, Waterwet en andere wet- en regelgeving, alsmede daaraan gerelateerde overeenkomsten. (BusinessFunction) Handhaving De bedrijfsfunctie Waterkeringenbeheer is ervoor verantwoordelijk dat Nederland beschermd is tegen overstromingen. (BusinessFunction) Waterkeringenbeheer Verantwoordelijk voor het tijdig meten van de staat van de waterkeringen. (BusinessFunction) Meten waterkering Verantwoordelijk voor het tijdig visueel inspecteren van de waterkering. (BusinessFunction) Inspecterenwaterkering Verantwoordelijk voor het op basis van meetgegevens en prognoses beoordelen van de staat van de waterkeringen. (BusinessFunction) Analyseren entoetsenwaterkering Verantwoordelijk voor het in de juiste stand zetten van de waterkeringen. (BusinessFunction) Bedienenwaterkering Verantwoordelijk voor het tijdig uit (laten) voeren van maatregelen die de staat van de waterkeringen op peil houden of brengen. (BusinessFunction) Initierenmaatregelenwaterkering Verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van preventief onderhoud, vernieuwen, herstellen van storingen en in stand houden van de waterkering (BusinessFunction) Beheer enonderhoudwaterkering Verantwoordelijk voor het tijdig uit (laten) voeren van vernieuwingen in de waterkeringen. (BusinessFunction) Vernieuwenwaterkering Verantwoordelijk voor het rapporteren over de staat van de waterkeringen. (BusinessFunction) Rapporterenwaterkering De bedrijfsfunctie Watersysteembeheer is ervoor verantwoordelijk dat de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlakte en grondwater voldoen aan de gestelde normen. (BusinessFunction) Watersysteembeheer Verantwoordelijk voor het tijdig meten van de staat van het watersysteem. (BusinessFunction) Metenwatersysteem Verantwoordelijk voor het tijdig visueel inspecteren van het watersysteem. (BusinessFunction) Inspecterenwatersysteem Verantwoordelijk voor het op basis van meetgegevens en prognoses beoordelen van de staat van het watersysteem. (BusinessFunction) Analyseren entoetsenwatersysteem Verantwoordelijk voor het in de juiste stand zetten van watersysteem onderdelen. (BusinessFunction) Bedienenwatersysteem Verantwoordelijk voor het tijdig uit (laten) voeren van maatregelen die kwaliteit en kwantiteit van het water op peil houden of brengen. (BusinessFunction) Initierenmaatregelenwatersysteem Verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van preventief onderhoud, vernieuwen, herstellen van storingen en in stand houden van het watersysteem. (BusinessFunction) Beheer enonderhoudwatersysteem Verantwoordelijk voor het tijdig uit (laten) voeren van vernieuwingen in het watersysteem. (BusinessFunction) Vernieuwenwatersysteem Verantwoordelijk voor het rapporteren over de staat van het watersysteem. (BusinessFunction) Rapporterenwatersysteem De bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering is ervoor verantwoordelijk dat aangeleverd afvalwater wordt gezuiverd. (BusinessFunction) Afvalwaterzuivering Verantwoordelijk voor het vervoeren van afvalwater naar de zuiveringsinstallatie. (BusinessFunction) Transporterenafvalwater Verantwoordelijk voor het zuiveren van afvalwater. (BusinessFunction) Zuiverenafvalwater Verantwoordelijk voor het verantwoord verwerken van het vervuilde slib. (BusinessFunction) Verwerken slib Verantwoordelijk voor het in de juiste stand zetten van zuiveringstechnische werken. (BusinessFunction) Bedienenafvalwaterzuiverin-g Verantwoordelijk voor het tijdig uit (laten) voeren van maatregelen die kwaliteit van de afvalwaterzuivering (de technische installatie) op peil houden of brengen. (BusinessFunction) Initierenmaatregelenzuivering Verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van preventief onderhoud, vernieuwen, herstellen van storingen en in stand houden van de infrastructuur/installaties. (BusinessFunction) Beheer enonderhoudzuivering Verantwoordelijk voor het tijdig uit (laten) voeren van vernieuwingen in de afvalwaterketen. (BusinessFunction) Vernieuwenafvalwaterzuiverin-g Verantwoordelijk voor het rapporteren over de staat van de afvalwaterzuivering. (BusinessFunction) Rapporterenafvalwaterzuiverin-g BusinessFunction Klantcontactbeheer Verantwoordelijk voor het aangaan en onderhouden van contacten met externe relaties (klanten, partners, leveranciers, regelgevers). (BusinessFunction) Onderhoudenrelaties Verantwoordelijk voor het afhandelen van vragen, klachten, meldingen van relaties. (BusinessFunction) Afhandelenklantcontact BusinessFunction Ondersteunende functies Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. (BusinessFunction) Administratieveondersteuning Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop- encontractmanageme-nt Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridischeondersteuning Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiele stromen. (BusinessFunction) Financien Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van het waterschap publiek verantwoord kan worden. (BusinessFunction) Informatie- enarchiefbeheer Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) Communicatie Het ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatisering Het bewaken dat de organisatie en arbeidsomstandigheden voldoen aan alle aspecten van veiligheid en bewaking. (BusinessFunction) Veiligheid Het ervoor zorgdragen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Automatisering Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeel enorganisatie Het ervoor zorgdragen dat projecten beheerst worden uitgevoerd. (BusinessFunction) Projectmanagemen-t Het zorgdragen van intern beheer en onderhoud van gebouwen, facilitaire zaken, goederenafhandeling en bedrijfshulpverlening, (BusinessFunction) Huisvesting Deze svg is op 13-09-2019 00:22:42 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 13-09-2019 00:22:42 CEST
Element Beschrijving Elementtype
Administratieve ondersteuning Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. BusinessFunction
Afhandelen klantcontact Verantwoordelijk voor het afhandelen van vragen, klachten, meldingen van relaties. BusinessFunction
Afvalwaterzuivering De bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering is ervoor verantwoordelijk dat aangeleverd afvalwater wordt gezuiverd. BusinessFunction
Analyseren en toetsen waterkering Verantwoordelijk voor het op basis van meetgegevens en prognoses beoordelen van de staat van de waterkeringen. BusinessFunction
Analyseren en toetsen watersysteem Verantwoordelijk voor het op basis van meetgegevens en prognoses beoordelen van de staat van het watersysteem. BusinessFunction
Automatisering Het ervoor zorgdragen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorziening. BusinessFunction
Bedienen afvalwaterzuivering Verantwoordelijk voor het in de juiste stand zetten van zuiveringstechnische werken. BusinessFunction
Bedienen waterkering Verantwoordelijk voor het in de juiste stand zetten van de waterkeringen. BusinessFunction
Bedienen watersysteem Verantwoordelijk voor het in de juiste stand zetten van watersysteem onderdelen. BusinessFunction
Beheer en onderhoud waterkering Verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van preventief onderhoud, vernieuwen, herstellen van storingen en in stand houden van de waterkering BusinessFunction
Beheer en onderhoud watersysteem Verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van preventief onderhoud, vernieuwen, herstellen van storingen en in stand houden van het watersysteem. BusinessFunction
Beheer en onderhoud zuivering Verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van preventief onderhoud, vernieuwen, herstellen van storingen en in stand houden van de infrastructuur/installaties. BusinessFunction
Belastingheffing De bedrijfsfunctie Belastingheffing en invoering is ervoor verantwoordelijk dat de primaire financi?le middelen voor het uitvoeren van de taken worden gegenereerd middels het opleggen van aanslagen aan burgers en bedrijven. BusinessFunction
Bestrijden calamiteit Verantwoordelijk voor het beperken van de gevolgen van een calamiteit en het zo snel mogelijk cre?ren van een zekergestelde situatie. BusinessFunction
Besturende functies BusinessFunction
Besturing De bedrijfsfunctie Besturing is ervoor verantwoordelijk dat door het plannen, doen uitvoeren, verantwoorden en bijsturen/gericht be?nvloeden van activiteiten de doelstellingen van het waterschap gerealiseerd worden. BusinessFunction
Calamiteitenzorg De bedrijfsfunctie Calamiteitenzorg is ervoor verantwoordelijk dat het waterschap voorbereidt is op gebeurtenissen, al dan niet plotseling optredend, met zodanig ernstige gevolgen voor waterkering, waterbeheersing en/of waterkwaliteit dat het noodzakelijk kan zijn af te wijken van het bestuurlijk vastgestelde beleid en/of gangbare procedures, of beslissingen te nemen waarin het vastgestelde beleid niet voorziet. BusinessFunction
Communicatie Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. BusinessFunction
Control Verantwoordelijk voor het controleren en bijsturen van de uitvoering van de plannen volgens welke het waterschap haar doelstellingen wil realiseren. BusinessFunction
Evalueren calamiteit Verantwoordelijk voor het evalueren van een opgetreden calamiteit en het initi?ren van maatregelen om voorbereiding en bestrijding te verbeteren. BusinessFunction
Externe verantwoording De bedrijfsfunctie Externe verantwoording is ervoor verantwoordelijk dat voldaan wordt aan de door wet- en regelgeving verplicht gestelde oplevering van verantwoordingsrapportages. BusinessFunction
Financien Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiele stromen. BusinessFunction
Gegevensbeheer Het geheel van activiteiten om in het waterschap op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. BusinessFunction
Handhaving Verantwoordelijk voor toezicht en toepassing van (juridische) middelen gericht op het naleven van de keur, Waterwet en andere wet- en regelgeving, alsmede daaraan gerelateerde overeenkomsten. BusinessFunction
Huisvesting Het zorgdragen van intern beheer en onderhoud van gebouwen, facilitaire zaken, goederenafhandeling en bedrijfshulpverlening, BusinessFunction
Informatie- en archiefbeheer Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van het waterschap publiek verantwoord kan worden. BusinessFunction
Informatisering Het ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorziening. BusinessFunction
Initieren maatregelen waterkering Verantwoordelijk voor het tijdig uit (laten) voeren van maatregelen die de staat van de waterkeringen op peil houden of brengen. BusinessFunction
Initieren maatregelen watersysteem Verantwoordelijk voor het tijdig uit (laten) voeren van maatregelen die kwaliteit en kwantiteit van het water op peil houden of brengen. BusinessFunction
Initieren maatregelen zuivering Verantwoordelijk voor het tijdig uit (laten) voeren van maatregelen die kwaliteit van de afvalwaterzuivering (de technische installatie) op peil houden of brengen. BusinessFunction
Inkoop- en contractmanagement Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. BusinessFunction
Inspecteren waterkering Verantwoordelijk voor het tijdig visueel inspecteren van de waterkering. BusinessFunction
Inspecteren watersysteem Verantwoordelijk voor het tijdig visueel inspecteren van het watersysteem. BusinessFunction
Integratievoorzieningen Applicatievoorzieningen dragen zorg voor het koppelen van applicaties ten behoeve van het uitwisselen van data voor een specifiek doeleinden. BusinessFunction
Invorderen Verantwoordelijk voor het innen van de aan burgers en bedrijven opgelegde belastingsom. BusinessFunction
Juridische ondersteuning Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. BusinessFunction
Klantcontactbeheer BusinessFunction
Meten waterkering Verantwoordelijk voor het tijdig meten van de staat van de waterkeringen. BusinessFunction
Meten watersysteem Verantwoordelijk voor het tijdig meten van de staat van het watersysteem. BusinessFunction
Norm- en kaderstelling Verantwoordelijk voor het vaststellen en bewaken van de normen en kaders waarbinnen het waterschap haar doelstellingen moet realiseren. BusinessFunction
Onderhouden relaties Verantwoordelijk voor het aangaan en onderhouden van contacten met externe relaties (klanten, partners, leveranciers, regelgevers). BusinessFunction
Ondersteunende functies BusinessFunction
Opleggen aanslag Verantwoordelijk voor het kenbaar maken van de te betalen belastingsom aan burgers en bedrijven. BusinessFunction
Personeel en organisatie Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. BusinessFunction
Planvorming Verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van de plannen volgens welke het waterschap haar doelstellingen wil realiseren. BusinessFunction
Primair uitvoerende functie BusinessFunction
Primaire functies BusinessFunction
Projectmanagement Het ervoor zorgdragen dat projecten beheerst worden uitgevoerd. BusinessFunction
Rapporteren BusinessFunction
Rapporteren afvalwaterzuivering Verantwoordelijk voor het rapporteren over de staat van de afvalwaterzuivering. BusinessFunction
Rapporteren waterkering Verantwoordelijk voor het rapporteren over de staat van de waterkeringen. BusinessFunction
Rapporteren watersysteem Verantwoordelijk voor het rapporteren over de staat van het watersysteem. BusinessFunction
Regulering De bedrijfsfunctie Regulering is ervoor verantwoordelijk dat er geen ongewenste invloeden van de omgeving zijn op de infrastructuur van het waterschap. BusinessFunction
Strategie en beleid Verantwoordelijk voor het formuleren en bewaken van de strategie en het beleid volgens welke het waterschap haar doelstellingen wil realiseren. BusinessFunction
Toetsen plannen Verantwoordelijk voor het toetsen van, reageren op en be?nvloeden van de beleid(vormende) en ruimtelijke plannen van derden. BusinessFunction
Transporteren afvalwater Verantwoordelijk voor het vervoeren van afvalwater naar de zuiveringsinstallatie. BusinessFunction
Uitgeven verordening Verantwoordelijk voor het uitvaardigen van verordeningen die ongewenst gedrag uitsluiten of gewenst gedrag cre?ren. BusinessFunction
Vaststelling heffing Verantwoordelijk voor het vaststellen van de door burgers en bedrijven te betalen belastingsom. BusinessFunction
Veiligheid Het bewaken dat de organisatie en arbeidsomstandigheden voldoen aan alle aspecten van veiligheid en bewaking. BusinessFunction
Verlenen vergunning Verantwoordelijk voor het beschikken op aanvragen voor vergunningen en ontheffingen. BusinessFunction
Vernieuwen afvalwaterzuivering Verantwoordelijk voor het tijdig uit (laten) voeren van vernieuwingen in de afvalwaterketen. BusinessFunction
Vernieuwen waterkering Verantwoordelijk voor het tijdig uit (laten) voeren van vernieuwingen in de waterkeringen. BusinessFunction
Vernieuwen watersysteem Verantwoordelijk voor het tijdig uit (laten) voeren van vernieuwingen in het watersysteem. BusinessFunction
Verwerken bezwaar/beroep Verantwoordelijk voor het behandelen van bezwaren en beroepen die naar aanleiding van opgelegde aanslagen zijn ontvangen. BusinessFunction
Verwerken slib Verantwoordelijk voor het verantwoord verwerken van het vervuilde slib. BusinessFunction
Voorbereiden calamiteit Verantwoordelijk voor het voorbereiden op het optreden van een calamiteit, door het opstellen van calamiteitenplannen, opleiden van medewerkers etc. en het nemen van maatregelen ter voorkoming van het optreden van calamiteiten. BusinessFunction
Waterkeringenbeheer De bedrijfsfunctie Waterkeringenbeheer is ervoor verantwoordelijk dat Nederland beschermd is tegen overstromingen. BusinessFunction
Watersysteembeheer De bedrijfsfunctie Watersysteembeheer is ervoor verantwoordelijk dat de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlakte en grondwater voldoen aan de gestelde normen. BusinessFunction
Zuiveren afvalwater Verantwoordelijk voor het zuiveren van afvalwater. BusinessFunction