Bedrijfsfuncties Waterschap Hunze en Aa's

Hieronder staan de Bedrijfsfuncties zoals deze door Waterschap Hunze en Aa's zijn geïnventariseerd. Deels door hergebruik van GEMMA, deels door daar waterschapspecifieke bedrijfsfuncties daar aan toe te voegen.


BusinessFunction Primair uitvoerende functie Het geheel van activiteiten om in het waterschap op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensbeheer Applicatievoorzieningen dragen zorg voor het koppelen van applicaties ten behoeve van het uitwisselen van data voor een specifiek doeleinden. (BusinessFunction) Integratievoorzieningen BusinessFunction Besturende functies De bedrijfsfunctie Besturing is ervoor verantwoordelijk dat door het plannen, doen uitvoeren, verantwoorden en bijsturen/gericht be?nvloeden van activiteiten de doelstellingen van het waterschap gerealiseerd worden. (BusinessFunction) Besturing Verantwoordelijk voor het formuleren en bewaken van de strategie en het beleid volgens welke het waterschap haar doelstellingen wil realiseren. (BusinessFunction) Strategie en beleid Verantwoordelijk voor het vaststellen en bewaken van de normen en kaders waarbinnen het waterschap haar doelstellingen moet realiseren. (BusinessFunction) Norm- enkaderstelling Verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van de plannen volgens welke het waterschap haar doelstellingen wil realiseren. (BusinessFunction) Planvorming Verantwoordelijk voor het controleren en bijsturen van de uitvoering van de plannen volgens welke het waterschap haar doelstellingen wil realiseren. (BusinessFunction) Control De bedrijfsfunctie Externe verantwoording is ervoor verantwoordelijk dat voldaan wordt aan de door wet- en regelgeving verplicht gestelde oplevering van verantwoordingsrapportages. (BusinessFunction) Externe verantwoording BusinessFunction Rapporteren De bedrijfsfunctie Calamiteitenzorg is ervoor verantwoordelijk dat het waterschap voorbereidt is op gebeurtenissen, al dan niet plotseling optredend, met zodanig ernstige gevolgen voor waterkering, waterbeheersing en/of waterkwaliteit dat het noodzakelijk kan zijn af te wijken van het bestuurlijk vastgestelde beleid en/of gangbare procedures, of beslissingen te nemen waarin het vastgestelde beleid niet voorziet. (BusinessFunction) Calamiteitenzorg Verantwoordelijk voor het voorbereiden op het optreden van een calamiteit, door het opstellen van calamiteitenplannen, opleiden van medewerkers etc. en het nemen van maatregelen ter voorkoming van het optreden van calamiteiten. (BusinessFunction) Voorbereidencalamiteit Verantwoordelijk voor het beperken van de gevolgen van een calamiteit en het zo snel mogelijk cre?ren van een zekergestelde situatie. (BusinessFunction) Bestrijdencalamiteit Verantwoordelijk voor het evalueren van een opgetreden calamiteit en het initi?ren van maatregelen om voorbereiding en bestrijding te verbeteren. (BusinessFunction) Evaluerencalamiteit BusinessFunction Primaire functies De bedrijfsfunctie Belastingheffing en invoering is ervoor verantwoordelijk dat de primaire financi?le middelen voor het uitvoeren van de taken worden gegenereerd middels het opleggen van aanslagen aan burgers en bedrijven. (BusinessFunction) Belastingheffing Verantwoordelijk voor het vaststellen van de door burgers en bedrijven te betalen belastingsom. (BusinessFunction) Vaststelling heffing Verantwoordelijk voor het kenbaar maken van de te betalen belastingsom aan burgers en bedrijven. (BusinessFunction) Opleggen aanslag Verantwoordelijk voor het innen van de aan burgers en bedrijven opgelegde belastingsom. (BusinessFunction) Invorderen Verantwoordelijk voor het behandelen van bezwaren en beroepen die naar aanleiding van opgelegde aanslagen zijn ontvangen. (BusinessFunction) Verwerkenbezwaar/beroep De bedrijfsfunctie Regulering is ervoor verantwoordelijk dat er geen ongewenste invloeden van de omgeving zijn op de infrastructuur van het waterschap. (BusinessFunction) Regulering Verantwoordelijk voor het uitvaardigen van verordeningen die ongewenst gedrag uitsluiten of gewenst gedrag cre?ren. (BusinessFunction) Uitgevenverordening Verantwoordelijk voor het beschikken op aanvragen voor vergunningen en ontheffingen. (BusinessFunction) Verlenenvergunning Verantwoordelijk voor het toetsen van, reageren op en be?nvloeden van de beleid(vormende) en ruimtelijke plannen van derden. (BusinessFunction) Toetsen plannen Verantwoordelijk voor toezicht en toepassing van (juridische) middelen gericht op het naleven van de keur, Waterwet en andere wet- en regelgeving, alsmede daaraan gerelateerde overeenkomsten. (BusinessFunction) Handhaving De bedrijfsfunctie Waterkeringenbeheer is ervoor verantwoordelijk dat Nederland beschermd is tegen overstromingen. (BusinessFunction) Waterkeringenbeheer Verantwoordelijk voor het tijdig meten van de staat van de waterkeringen. (BusinessFunction) Meten waterkering Verantwoordelijk voor het tijdig visueel inspecteren van de waterkering. (BusinessFunction) Inspecterenwaterkering Verantwoordelijk voor het op basis van meetgegevens en prognoses beoordelen van de staat van de waterkeringen. (BusinessFunction) Analyseren entoetsenwaterkering Verantwoordelijk voor het in de juiste stand zetten van de waterkeringen. (BusinessFunction) Bedienenwaterkering Verantwoordelijk voor het tijdig uit (laten) voeren van maatregelen die de staat van de waterkeringen op peil houden of brengen. (BusinessFunction) Initierenmaatregelenwaterkering Verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van preventief onderhoud, vernieuwen, herstellen van storingen en in stand houden van de waterkering (BusinessFunction) Beheer enonderhoudwaterkering Verantwoordelijk voor het tijdig uit (laten) voeren van vernieuwingen in de waterkeringen. (BusinessFunction) Vernieuwenwaterkering Verantwoordelijk voor het rapporteren over de staat van de waterkeringen. (BusinessFunction) Rapporterenwaterkering De bedrijfsfunctie Watersysteembeheer is ervoor verantwoordelijk dat de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlakte en grondwater voldoen aan de gestelde normen. (BusinessFunction) Watersysteembeheer Verantwoordelijk voor het tijdig meten van de staat van het watersysteem. (BusinessFunction) Metenwatersysteem Verantwoordelijk voor het tijdig visueel inspecteren van het watersysteem. (BusinessFunction) Inspecterenwatersysteem Verantwoordelijk voor het op basis van meetgegevens en prognoses beoordelen van de staat van het watersysteem. (BusinessFunction) Analyseren entoetsenwatersysteem Verantwoordelijk voor het in de juiste stand zetten van watersysteem onderdelen. (BusinessFunction) Bedienenwatersysteem Verantwoordelijk voor het tijdig uit (laten) voeren van maatregelen die kwaliteit en kwantiteit van het water op peil houden of brengen. (BusinessFunction) Initierenmaatregelenwatersysteem Verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van preventief onderhoud, vernieuwen, herstellen van storingen en in stand houden van het watersysteem. (BusinessFunction) Beheer enonderhoudwatersysteem Verantwoordelijk voor het tijdig uit (laten) voeren van vernieuwingen in het watersysteem. (BusinessFunction) Vernieuwenwatersysteem Verantwoordelijk voor het rapporteren over de staat van het watersysteem. (BusinessFunction) Rapporterenwatersysteem De bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering is ervoor verantwoordelijk dat aangeleverd afvalwater wordt gezuiverd. (BusinessFunction) Afvalwaterzuivering Verantwoordelijk voor het vervoeren van afvalwater naar de zuiveringsinstallatie. (BusinessFunction) Transporterenafvalwater Verantwoordelijk voor het zuiveren van afvalwater. (BusinessFunction) Zuiverenafvalwater Verantwoordelijk voor het verantwoord verwerken van het vervuilde slib. (BusinessFunction) Verwerken slib Verantwoordelijk voor het in de juiste stand zetten van zuiveringstechnische werken. (BusinessFunction) Bedienenafvalwaterzuiverin-g Verantwoordelijk voor het tijdig uit (laten) voeren van maatregelen die kwaliteit van de afvalwaterzuivering (de technische installatie) op peil houden of brengen. (BusinessFunction) Initierenmaatregelenzuivering Verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van preventief onderhoud, vernieuwen, herstellen van storingen en in stand houden van de infrastructuur/installaties. (BusinessFunction) Beheer enonderhoudzuivering Verantwoordelijk voor het tijdig uit (laten) voeren van vernieuwingen in de afvalwaterketen. (BusinessFunction) Vernieuwenafvalwaterzuiverin-g Verantwoordelijk voor het rapporteren over de staat van de afvalwaterzuivering. (BusinessFunction) Rapporterenafvalwaterzuiverin-g BusinessFunction Klantcontactbeheer Verantwoordelijk voor het aangaan en onderhouden van contacten met externe relaties (klanten, partners, leveranciers, regelgevers). (BusinessFunction) Onderhoudenrelaties Verantwoordelijk voor het afhandelen van vragen, klachten, meldingen van relaties. (BusinessFunction) Afhandelenklantcontact BusinessFunction Ondersteunende functies Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. (BusinessFunction) Administratieveondersteuning Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop- encontractmanageme-nt Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridischeondersteuning Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiele stromen. (BusinessFunction) Financien Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van het waterschap publiek verantwoord kan worden. (BusinessFunction) Informatie- enarchiefbeheer Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) Communicatie Het ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatisering Het bewaken dat de organisatie en arbeidsomstandigheden voldoen aan alle aspecten van veiligheid en bewaking. (BusinessFunction) Veiligheid Het ervoor zorgdragen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Automatisering Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeel enorganisatie Het ervoor zorgdragen dat projecten beheerst worden uitgevoerd. (BusinessFunction) Projectmanagemen-t Het zorgdragen van intern beheer en onderhoud van gebouwen, facilitaire zaken, goederenafhandeling en bedrijfshulpverlening, (BusinessFunction) Huisvesting Deze svg is op 19-04-2019 05:08:13 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 19-04-2019 05:08:13 CEST
Bedrijfsfuncties
Aanbesteding
Activabeheer
Administratieve ondersteuning
Afhandelen klantcontact
Afvalwaterzuivering
Algemeen beheer duurzame opslag informatieobjecten
Analyseren en toetsen waterkering
Analyseren en toetsen watersysteem
Applicatie-ontwikkeling
Applicatiebeheer
Architectuur
Automatisering
Bedienen afvalwaterzuivering
Bedienen waterkering
Bedienen watersysteem
Bedrijfshulpverlening
Begrotingbeheer
Beheer en onderhoud waterkering
Beheer en onderhoud watersysteem
Beheer en onderhoud zuivering
Belastingheffing
Bestelling
Bestrijden calamiteit
Besturende functies
Besturing
Betalingbeheer
Beveiliging- en privacymanagement
Bezwaar- en beroepafhandeling
Calamiteitenzorg
Cateringbeheer
Communicatie
Compliancebeheer
Contractbeheer
Control
Crediteurenbeheer
Debiteurenbeheer
Duurzaam bewaren en beheren van informatieobjecten
Evalueren calamiteit
Externe communicatie
Externe verantwoording
Facturering
Financien
Formatieplanning
Functioneel beheer
Gebouwen- en ruimtenbeveiliging
Gegevensbeheer
Goederenafhandeling
Grootboekbeheer
Handhaving
Huisvesting
Identiteitenbeheer
Imago-ontwikkeling
In bewaring nemen van informatieobjecten
Informatie- en archiefbeheer
Informatisering
Initieren maatregelen waterkering
Initieren maatregelen watersysteem
Initieren maatregelen zuivering
Inkoop- en contractmanagement
Inspecteren waterkering
Inspecteren watersysteem
Integratievoorzieningen
Intern afvalbeheer
Interne communicatie
Invorderen
Juridische advisering
Juridische ondersteuning
Kantoorwerkzaamheden ondersteuning
Kennisbeheer
Klachtenafhandeling
Klantcontactbeheer
Leveranciersbeheer
Medewerkeradministratie
Medewerkerbeoordeling
Medewerkerontwikkeling
Meten waterkering
Meten watersysteem
Middeleninzet planning
Norm- en kaderstelling
Onderhouden relaties
Ondersteunende functies
Ontsluiten van informatieobjecten
Opleggen aanslag
Personeel en organisatie
Planvorming
Primair uitvoerende functie
Primaire functies
Programmabeheer
Projectbeheer
Projectmanagement
Projectportfoliobeheer
Rapporteren
Rapporteren afvalwaterzuivering
Rapporteren waterkering
Rapporteren watersysteem
Regulering
Salaris- en declaratieverwerking
Schoonmaak
Strategie en beleid
Systeembeheer
Tijdregistratie
Toetsen plannen
Transporteren afvalwater
Uitgeven verordening
Vastgoedbeheer
Vaststelling heffing
Veiligheid
Verlenen vergunning
Vermogensbeheer
Vernieuwen afvalwaterzuivering
Vernieuwen waterkering
Vernieuwen watersysteem
Verwerken bezwaar/beroep
Verwerken slib
Voorbereiden calamiteit
Waterkeringenbeheer
Watersysteembeheer
Werving en selectie
Ziekte- en verlofadministratie
Zuiveren afvalwater